15-02-2021
Het hoofdbestuur heeft besloten de tuchtcommissie opdracht te geven een onderzoek te starten jegens een van haar leden, tevens bestuurder en keurmeester, wegens vermeende overtreding van artikel 7 van de statuten. Het betreffende lid is gedurende het onderzoek geschorst.
E.e.a. houdt  conform artikel 8-lid 4 van de statuten onder meer in dat gedurende de periode dat een lid geschorst is hij geen toegang heeft tot een algemene vergadering respectievelijk een afdelingsvergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten zijn ontzegd, waaronder het uitoefenen van een bestuursfunctie en het keurmeesterschap.

Update:
Het hoofdbestuur heeft het advies van de tuchtcommissie overgenomen en het betreffende lid voor de duur van drie jaar een verbod opgelegd om het keurmeesterschap uit te oefenen en om een functie binnen het districtsbestuur te vervullen.

Het hoofdbestuur.