De Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & Wetgeving van de NBvV is een verzamelnaam voor drie commissies

a. Commissie Dierenwelzijn en Diergezondheid
b. Themacommissie Dierenethiek
c. Themacommissie Wetgeving

Dierenwelzijn
Het welzijn wordt gemeten aan de hand van de mogelijkheden die wij als vogelhouders onze vogels bieden, opdat zij zoveel mogelijk in staat blijven hun natuurlijk en normaal gedrag te behouden. Nu is het wel zo dat naar mate een vogelsoort een langer domesticatieproces doorloopt, dit gedrag mee verandert.
Afgeleid van het streven om de door ons gehouden vogelsoorten optimaal in staat te stellen hun normale en soort gebonden gedrag te ontplooien, richt de commissie haar werkzaamheden ten aanzien van het begrip “dierenwelzijn” op:

  • Het bevorderen van het duurzaam houden van vogels;
  •  Het informeren, het geven van voorlichting en scholing aan leden van de NBvV met betrekking tot huisvesting- en verzorgingsaspecten voor kooi- en volièrevogels;
  • Het onderhouden van kontakten met interne en externe relaties;
  • Het samenwerken met andere houderijorganisaties om waar mogelijk te komen tot gemeenschappelijk beleid en activiteiten op het terrein van dierenwelzijn.

Diergezondheid
De NBVV stelt zich op het standpunt dat iedere vogelhouder een basiskennis heeft rond de meest gangbare vogelziekten en zelf maatregelen treft. Daarbij kan de hulp ingeroepen worden van dierenartsen.
In geval van uitbraken van besmettelijke ziekten of zoönosen zal de cie. DE&W betrokken worden in het landelijk overleg met collega-houderijorganisaties en instanties.  Een voorbeeld daarvan is de Papegaaienziekte.

Draaiboek Vogelgriep en het Verplicht aanmelden van een vogelevenement bij NVWA en RVO
Wat u als liefhebber, inzender op een TT, of organisator van een vogelevenement moet weten, staat beschreven in het Draaiboek Vogelgriep wat elk jaar aangepast kan worden.
Lees hier hoe u een melding kunt maken bij NVWA en RVO wanneer u een tentoonstellingen met of zonder verkoopklasse, of een vogelbeurs wilt organiseren.

Dierenethiek
De themacommissie Dierenethiek, ingesteld in 2016, richt zich op het opstellen van zienswijzen op al dan niet actuele vraagstukken op het terrein van dierenethiek.
Daarbij ligt vooral het accent op vraagstukken die rechtstreeks in relatie staan tot het houden van kooi- en volièrevogels.

Wetgeving
De cie DE&W is vanaf de start taakstelllend betrokken bij de implementatie binnen het bondsbeleid, van de Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen met betrekking tot het hobbymatig houden vogels. Lees vooral de Monografie over CITES (wet- en regelgeving bedreigde uitheemse vogels van juni 2023). Deze en meer voorbeelden zoals CITES-publicaties en Overdrachtsformulieren zijn te vinden op de pagina Downloads”

Al deze werkzaamheden hebben geleid tot een lijvig werkdocument;

Het NBvV-Fokbeleid

NBvV- houderijrichtlijnen

Een overzicht van de vogelsoorten waarvoor specifieke houderijrichtlijnen beschikbaar zijn.

Henk van der Wal heeft tussen 2014 en 2020 de vogels geïnventariseerd die aantoonbaar in de Avicultuur gefokt worden.
Voor het overzicht zijn de vogels in 9 clusters geplaatst;
1. Zaadetende inheemse vogels;
2. Insecten- en vruchtenetende inheemse vogels
3. Zaadetende uitheemse vogels
4. Insecten- en vruchtenetende uitheemse vogels;
5. Lori’s
6. Kaketoes, Agaporniden en Papegaaien;
7. Parkieten;
8. Uitheemse duiven;
9. Grondvogels.
In de Monografie Houderijrichtlijnen 2020 leest u alles over hoe deze te gebruiken en tevens is hier de lijst met 500 vogels te vinden op bladzijde 13 e.v.

In de Monografie Huisvestingadviezen vindt u een overzicht van geadviseerde huisvesting voor vogels.

In de documenten; Houderijrichtlijnen cluster 1……… zijn de beschrijvingen van de vogels te vinden’ geclusterd in 40 clusters.
Voor elke liefhebber is dit een bron voor kennis, maar tevens kunt u bij verkoop van een vogel verwijzen naar deze Houderijrichtlijnen of een print meegeven in combinatie met een Overdrachtsformulier welke ook op de downloadpagina te vinden is.

Overige publicaties van de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & Wetgeving,
die zijn verschenen in 2019, zijn als pdf document te bestellen via
Documentnummer: Titel:
2019 DE&W 01 Evaluatierapport opleiding Surveillant 2018
2019 DE&W 02 Rapport overdracht surplusdieren
2019 DE&W 03 Jaarverslag 2018
2019 DE&W 04 Kooi- en volièrevogels in Nederland
2019 DE&W 05 Inventarisatie fokverslagen
2019 DE&W 06 Module 4 opleiding Surveillant
2019 DE&W 07 Invasieve exoten versie 2019
2019 DE&W 08 Wet natuurbescherming 2017 – 2020
2019 DE&W 09 CITES
2019 DE&W 10 Europese Vogelrichtlijn 2009/147 EG
2019 DE&W 11 Module 5 opleiding Surveillant
2019 DE&W 12 Het doden van kooi- en volièrevogels