De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers: www.nbvv.nl
Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels; www.bec-info.com
Parkieten Sociëteit; www.parkietensocieteit.nl
(Met dank aan medewerking Gert van Dooren van Birdgenetics)

Samen vertegenwoordigen wij ongeveer 28.000 vogelliefhebbers in Nederland

Onze evaluatie:

Regelgeving
Er moet dringend onderscheid worden gemaakt tussen hobbykwekers van vogels en andere grote commerciële (pluim)veebedrijven. Door stapelende regelgeving en papierwerk op het gebied van gezondheidsverklaringen, vervoersbewijzen en herkomstbewijzen verliezen veel burgers op dit moment het vertrouwen in de EU. Zo kan het hobbymatig houden en fokken van vogels voor de gewone burger ernstig in de knel komen. Men krijgt het idee dat de EU bezig is met het verbieden van het houden van vogels. Het opwerpen van regelgeving maakt het uitruilen, kopen/verkopen van niet verwante vogels aan andere hobbyisten onmogelijk, complex en extra duur.
Ons voorstel is dan ook om hobbykwekers, aangesloten bij een nationale Vogelbond, zonder duur Gezondheidscertificaat, in staat te stellen om aan buitenlandse evenementen deel te nemen. Een door de overheid geaccordeerde Eigenverklaring volstaat in deze. De BeNeLux-regeling kan daarbij als voorbeeld dienen voor alle EU-landen en het gehele grondgebied.

Een alternatief is om hobbyfokkers met minder dan 250 niet-A.I.-gevoelige dieren in hun vogelverblijf, met gebruik van een Eigen verklaring vrij naar buitenlandse tentoonstellingen te laten reizen, binnen de EU.
Bij verkoop naar het buitenland van niet-A.I.-gevoelige dieren kan een grens van 25 vogels aangehouden worden, waarbij een Eigen verklaring volstaat.

 

Nu is het zo dat het verkrijgen van een Gezondheidscertificaat erg bureaucratisch en daarmee lastig is en vaak ook erg duur. Daar komt bij dat het handhaven erg moeilijk is in de praktijk voor de betreffende instanties.  Menigeen hanteert nu de illegale weg waar de instanties geen grip op hebben.

 

Behoud van diversiteit
Men gaat eraan voorbij dat vogelkwekers een grote diversiteit aan vogelsoorten houden en kweken. In een wereld waar klimaatverandering een steeds grotere bedreiging vormt kan het behoud van deze grote diversiteit aan vogelsoorten met een goede genetische opbouw worden gewaarborgd door de hobbykwekers. Hierdoor kan er later mogelijk gebruik worden gemaakt van eventuele herintroductieprogramma’s. herintroductieprogramma’s (Nw-data-confirms-swift-parrot-population-fears 2024https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=31783 ).

 

Beperkt risico van dierziekten bij vogels
Voor het voorkomen van dierziekten is vooral van belang dat geen grote hoeveelheden  dieren in kleine ruimtes worden gehouden. Hierdoor wordt de infectiedruk onnodig hoog, waardoor de kans op ziektes toeneemt. Bij vogelliefhebbers zijn  dergelijke grote hoeveelheden vogels in de praktijk niet aan de orde. De insleep van ziektes bij volièrevogels, niet zijnde Aviaire Influenza,  wordt vooral geïntroduceerd door het toevoegen van vogels van andere liefhebbers aan het bestand.  Ons voorstel is  ook om het ringen van nakweek, met bondsringen die voldoen aan de CITES regelgeving, verplicht te stellen voor alle vogels om zo de legale herkomst aantoonbaar te maken.
Hobbykwekerijen vormen dan ook geen risico voor de veehouderij of de  volksgezondheid.
Hobbyhouders van volièrevogels hebben:
– een beperkt aantal vogels,
– beperkt transport,
– relatief gesloten bestanden,
– een sluitende administratie van het ringsysteem met
track en trace waarborg en
– geen ziektes die een risico vormen voor de commerciële veehouderij.
Vogelgriep (Aviaire influenza (AI)) is immers nog nooit aangetoond bij papegaaiachtige en talloze andere kleine volièrevogels, en is veelal beperkt tot waadvogels zoals eenden, ganzen en meeuwen die commerciële  pluimveebedrijven besmetten. (Bergervoet, 2019  s41598-019-50170-8.pdf ).

 

Hobby versus Commerciële (pluim)veebedrijven
Advies is dus om een onderscheid te maken tussen vogelhobbyhouders  met kleine kweekbestanden (minder dan 250 vogels in het vogelverblijf) en grote commerciële kwekerijen.  Een duidelijk onderscheid tussen  hobbyhouders en commerciële bedrijven, is niet vreemd en bekend. Er zou bijvoorbeeld ook een meldplicht geïntroduceerd kunnen worden als bijvoorbeeld meer dan 10% van de vogels doodgaat in een korte tijd bij de plaatselijke dierenarts. Hierdoor wordt ook voorkomen dat besmettelijke ziektes uitbreken. Wij denken dat dit in de vogelhouderij praktischer is en gemakkelijk uitvoerbaar.

 

Waarschuwing
Het zou van kortzichtigheid getuigen als de regeldruk voor hobbyisten een zodanige belemmering zou gaan opwerpen dat velen hun hobby gaan opgeven. Los daarvan is het verlies van vertrouwen van burgers in de EU die hun hobby “afpakken” misschien nog wel het grootste probleem. Hier staat ook de geloofwaardigheid van de EU op het spel.

Slaat men niet door met de regeldruk op de “gewone burger?”