Lijst toegekende NBvV-oorkonden

Download hier (kopje TT) de lijst met toegekende NBvV-oorkonde.

Op het verlenen van oorkones is de volgende regeling van toepassing:

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN OORKONDE BIJZONDERE EIGEN KWEEK

Artikel 1
DOELSTELLLING
Door de NBvV worden aan een kweker een oorkonde beschikbaar gesteld voor een op de bondskampioenschappen ingezonden kweekvogel van een soort, die voorheen nog niet als eigen kweekvogel is ingezonden.

Artikel 2
HET AANVRAGEN VAN DE OORKONDE
1. Kwekers, die voor hun eigen kweekvogel, zijnde een vogel van het laatste broedjaar, een oorkonde willen aanvragen, dienen deze vogel in te schrijven voor een beoordeling tijdens de bondskampioenschappen.
2. Op het inschrijfformulier dient men het vakje : Aanvraag oorkonde” aan te kruisen.
3. Van de vogel dient eerst de gangbare Nederlandse naam en vervolgens de exacte wetenschappelijke naam van de soort te worden vermeld.

Artikel 3
VOORWAARDEN TOEKENNING OORKONDE
1. De vogel moet een vaste gesloten voetring dragen. Deze ring moet door de NBvV zijn uitgegeven en voorzien van het kweeknummer van de inzender en het jaartal van het laatste broedjaar. Deze ring moet van de voorgeschreven diameter zijn.
2. Van de te beoordelen vogel moet door de inzender een eigen kweekverslag met foto’s worden ingeleverd. Indien nodig kan de aanvrager via het bondsbureau hulp inroepen bij het opstellen van dit kweekverslag.
3. Oorkondes worden in principe alleen verstrekt voor soorten.
4. Alleen duidelijk in kleur, tekening en/of formaat afwijkende ondersoorten komen ook in aanmerking. In wetenschappelijk literatuur moet voor deze ondersoorten een herkenbaar verschil ( ook op jonge leeftijd) omschreven zijn.
5. De soort of ondersoort mag nog niet voorkomen op de lijst van vogels die in het verleden al een oorkonde verkregen hebben. Deze lijst is gepubliceerd op de website van de NBvV: www.nbvv.nl.

Artikel 4
BEOORDELING AANVRAAG OORKONDE
1. De aanvraag voor het toekennen van een oorkonde wordt tijdens de bondskampioenschappen beoordeeld door de ingestelde “Commissie Oorkonde Bijzondere Eerste Eigen Kweek”, hierna te noemen “commissie” Deze wordt gevormd door drie ter zake deskundige commissieleden, welke worden benoemd door het hoofdbestuur.
2. Op basis van hen ter beschikking staande documentatie, wordt vastgesteld of de in de aanvraag genoemde soortnaam en of eventuele ondersoortnaam wetenschappelijk juist is.
3. Vastgesteld wordt of de aanvraag voldoet aan de toelatingsnormen.

Artikel 5
TOEKENNING OORKONDE
1. Een oorkonde wordt toegekend op advies van de beoordelende commissie, door het hoofdbestuur van de NBvV.
2. De inzender/aanvrager ontvangt hiervan schriftelijk bericht waarbij hij/zij tevens wordt uitgenodigd om op de sluitingsdag van de bondskampioenschappen gehuldigd te worden.

Artikel 6
AFWIJZING TOEKENNING OORKONDE
1. Op advies van de commissie zal geen oorkonde worden verstrekt indien:
· Niet wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden,
· De soort of eventuele ondersoort reeds is opgenomen in de lijst van toegekende oorkondes,
· Het verschil tussen soort en ondersoort of tussen ondersoorten onderling ontstaat door minimale kleurverschillen en formaatverschillen. Dit geldt ook voor zogenaamde overgangs-, of tussenvormen,
· De vogel naar oordeel van de commissie geen juiste vaste voetring draagt,
· Meer dan vijf inzenders in hetzelfde seizoen voor dezelfde soort of eventuele ondersoort een oorkonde aanvragen. Hier is dan geen sprake meer van een “Bijzondere” eerste eigen kweek,
2. Het afwijzend advies van de commissie zal door het hoofdbestuur schriftelijk, onder opgave van de reden, kenbaar gemaakt worden aan de aanvrager.

Artikel 7
BEZWAAR TEGEN AFWIJZING TOEKENNING OORKONDE
1. De inzender/aanvrager kan tegen de afwijzing van de toekenning van de oorkonde bezwaar aantekenen.
2. Dit bezwaar dient met redenen omkleed binnen 14 dagen na ontvangst van de afwijzing binnen te zijn bij de bondsraad..
3. De bondsraad zal in overleg met de commissie een definitieve uitspraak doen omtrent het wel dan niet kunnen toekennen van de oorkonde.

Artikel 8
SLOTBEPALINGEN
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.
2. Dit reglement treedt in werking de dag na vaststelling door de bondsraad en kan worden aangehaald als “Reglement Oorkondes”.

Geheel herzien en goedgekeurd bij besluit van de bondsraad d.d 15 april 2006.