De Algemene Jaarvergadering is voor onbepaalde tijd uitgesteld i.v.m. het coronavirus. In de map “downloads” tab “De Bond” vindt u de vergaderbescheiden. Het Jaarverslag met agenda, voorstellen, beleidsplan, financiële verantwoording en het Jaarverslag van de cie Dierenwelzijn.
Tevens vindt u hier de concepten Statuten en Huishoudelijk reglement die ter stemming worden voorgelegd. De oude statuten bevatten enkele hiaten die wettelijk gezien niet correct waren.

Leeswijzer: Het Huishoudelijk reglement is aangepast aan de nieuwe statuten. Dit betreft alleen zaken betreffende de verantwoordelijkheden die in de nieuwe statuten zijn veranderd. Dit is in “groen” gearceerd.  De “blauwe” arceringen zijn de toevoegingen betreffende de wettelijke bepalingen. Mochten de nieuwe statuten niet aangenomen worden, dan blijft het oude Huishoudelijk reglement van kracht.

Het hoofdbestuur