CITES

CITES staat voor de ‘Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora’. Wereldwijd kent CITES een kleine 180 leden, waaronder alle lidstaten van de Europese Gemeenschap en dus ook Nederland.

Door middel van vergunningen en certificaten wordt de (commerciële) handel van meer dan 30.000 beschermde soorten planten en dieren gereguleerd. In Nederland wordt de CITES-regelgeving uitgevoerd door het CITES-bureau. Het CITES-bureau is onderdeel van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

CITES-regelgeving
Op internationaal niveau zijn de bedreigde soorten opgenomen in drie verschillende bijlagen. De bijlage waarin een soort is opgenomen bepaalt of internationale handel is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

De Europese Gemeenschap heeft de CITES-regelgeving vastgelegd in verordeningen. De Europese regelgeving kent naast de CITES-vergunningen het EG-certificaat voor eigendomsoverdracht en commerciële handelingen binnen de Europese Unie.

In Nederland is de Flora- en faunawet van kracht. Door deze wet kan CITES uitvoering geven aan de Europese regelgeving en zijn overtredingen strafbaar gesteld. De Flora- en faunawet kent een verbod op ‘het onder zich hebben’ van bepaalde soorten. Voor particulieren geldt bijvoorbeeld een algeheel verbod op het houden van apen en de meeste katachtigen.

Waar kan ik een CITES vergunning of certificaat aanvragen?
U kunt een aanvraag voor een CITES vergunning of certificaat indienen bij het CITES-bureau. Op de internetsite www.rvo.nl vindt u meer informatie over CITES in het algemeen, wet- en regelgeving en wordt uitgelegd hoe u een vergunning of certificaat kunt aanvragen.
U kunt ook contact opnemen met tel.: 088 042 42 42

CITES II of Bijlage B vogels en ons Overdrachtsformulier.

In juli 2019 is een CITES nieuwsbrief verstuurd waarin nieuwe regels voor het bewijzen van de legale herkomst van dieren die geplaatst zijn op de Europese Soortenlijst, bijlage B, worden genoemd.

In de Europese basisverordening (EU) 338/97 staat dat handelsactiviteiten met kooi- en volièrevogels, die op bijlage B staan vermeld, verboden zijn, behalve inden ten genoegen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat ( in ons geval dus Nederland) is aangetoond dat die vogels verkregen werden overeenkomstig de geldende wetgeving inzake instandhouding van de wilde flora en fauna.

De anno 2019 geldende Nederlandse wetgeving vinden we terug in de Wet natuurbescherming en dan vooral in het Besluit natuurbescherming dat de verboden handelingen benoemd en in de Regeling natuurbescherming, waarin vrijstelling wordt gegeven voor gefokte vogels en soorten op de bijlagen van CITES.

Er wordt niet letterlijk geschreven dat de legale herkomst moet worden bewezen van levende dieren van bijlage B.

De vorm en inhoud van zo’n bewijs staat dan ook niet in de Basisverordening.

Op 21 maart 2019 is een Mededeling van de EU Commissie verschenen onder nummer 2019/C 107/02.

In deze mededeling zijn richtsnoeren opgenomen voor het bewijs van legale verwerving voor levende dieren van in bijlage B genoemde diersoorten en vereiste bewijsstukken.

Dit is nieuw!
In het Besluit natuurbescherming is de verplichting omschreven ten aanzien van het voeren van een administratie.

De diersoorten, genoemd in bijlage B, vallen ook onder deze verplichting, met uitzondering van gefokte vogels, die van een gesloten pootring (bondsring) zijn voorzien en voor een nader omschreven groep papegaaien en parkieten.

DE OVERDRACHTSVERKLARING

Door de verkoper van een vogel uit de bijlage B, moet de koper een document worden verstrekt waaruit de legale verwerving van de te verkopen dieren(en) blijkt.

De NBvV heeft al meerdere jaren daarvoor een “Overdrachtsverklaring” in omloop.

Deze verklaring is te downloaden vanaf de website van de bond.

Door CITES Nederland wordt nu ook een standaard overdrachtsverklaring opgesteld voor bijlage B vogels.

Deze staat in de tweede helft van 2019 op hun website.

Om de tijd tussen nu en het verschijnen van de CITES overdrachtsformulier te overbruggen

adviseren we de leden van de bond het huidige NBvV-overdrachtsformulier te blijven gebruiken bij de verkoop en aankoop van bijlage B vogels in Nederland.

Indien mogelijk zal vanaf NK VOGEL ’20 te Zwolle een aan de CITES versie aangepaste overdrachtsformulier via de NBvV beschikbaar zijn.

Download hier de Kooi- en volièrevogels die voorkomen op de Europese soortenlijst, Bijlage B, en of de CITES appendix II.