In juli 2019 is een CITES nieuwsbrief verstuurd waarin nieuwe regels voor het bewijzen van de legale herkomst van dieren die geplaatst zijn op de Europese Soortenlijst, bijlage B, worden genoemd.

In de Europese basisverordening (EU) 338/97 staat dat handelsactiviteiten met kooi- en volièrevogels, die op bijlage B staan vermeld, verboden zijn, behalve inden ten genoegen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat ( in ons geval dus Nederland) is aangetoond dat die vogels verkregen werden overeenkomstig de geldende wetgeving inzake instandhouding van de wilde flora en fauna.

De anno 2019 geldende Nederlandse wetgeving vinden we terug in de Wet natuurbescherming en dan vooral in het Besluit natuurbescherming dat de verboden handelingen benoemd en in de Regeling natuurbescherming, waarin vrijstelling wordt gegeven voor gefokte vogels en soorten op de bijlagen van CITES.

Er wordt niet letterlijk geschreven dat de legale herkomst moet worden bewezen van levende dieren van bijlage B.

De vorm en inhoud van zo’n bewijs staat dan ook niet in de Basisverordening.

Op 21 maart 2019 is een Mededeling van de EU Commissie verschenen onder nummer 2019/C 107/02.

In deze mededeling zijn richtsnoeren opgenomen voor het bewijs van legale verwerving voor levende dieren van in bijlage B genoemde diersoorten en vereiste bewijsstukken.

Dit is nieuw!
In het Besluit natuurbescherming is de verplichting omschreven ten aanzien van het voeren van een administratie.

De diersoorten, genoemd in bijlage B, vallen ook onder deze verplichting, met uitzondering van gefokte vogels, die van een gesloten pootring (bondsring) zijn voorzien en voor een nader omschreven groep papegaaien en parkieten.

DE OVERDRACHTSVERKLARING

Door de verkoper van een vogel uit de bijlage B, moet de koper een document worden verstrekt waaruit de legale verwerving van de te verkopen dieren(en) blijkt.

De NBvV heeft al meerdere jaren daarvoor een “Overdrachtsverklaring” in omloop.

Deze verklaring is te downloaden vanaf de website van de bond.

Door CITES Nederland wordt nu ook een standaard overdrachtsverklaring opgesteld voor bijlage B vogels.

Deze staat in de tweede helft van 2019 op hun website.

Om de tijd tussen nu en het verschijnen van de CITES overdrachtsformulier te overbruggen

adviseren we de leden van de bond het huidige NBvV-overdrachtsformulier te blijven gebruiken bij de verkoop en aankoop van bijlage B vogels in Nederland.

Indien mogelijk zal vanaf NK VOGEL ’20 te Zwolle een aan de CITES versie aangepaste overdrachtsformulier via de NBvV beschikbaar zijn.

Download hier de Kooi- en volièrevogels die voorkomen op de Europese soortenlijst, Bijlage B, en of de CITES appendix II.