In het hoofdbestuur is Rick Oudenampsen, momenteel 2e voorzitter,  aftredend en herkiesbaar. Raymond Berghouwer, bekleed momenteel de functie secretaris NBvV a.i., als vervanger van de afgetreden Huub Mertens. Hij stelt zich verkiesbaar voor het hoofdbestuur.

Uiteraard kunnen er vanuit de geledingen van de NBvV tegenkandidaten gesteld worden voor beide heren. De functies worden na de verkiezingen in het hoofdbestuur verdeeld zoals de reglementen voorschrijven. Kandidaten dienen aangemeld te worden voor 1 april 2023 bij het bondsbureau NBvV, waarbij de kandidaatstelling vergezeld dient te worden van een bereidverklaring en voordracht vanuit een district.