Praktische richtlijnen voor de surveillanten en voor verenigingen die evenementen met vogels organiseren.

 

De Surveillant

 1. Surveilleert dagelijks tijdens een tentoonstelling of vogelbeurs bij een organisatie die tentoonstellingen en/of beurzen organiseert vallend onder het Reglement voor de tentoonstellingen, onder artikel 3 en 4.
 2. Legt audits af op verzoek van een afdelingsbestuur, districtsbestuur of hoofdbestuur. Bij tegenwerking van de surveillant neemt het districtsbestuur passende maatregelen.
 3. Adviseert, afdelingen van de NBvV die een tentoonstelling, beurs, of andere vogelactiviteiten organiseren.
 4. De surveillant bespreekt de bevindingen van zijn audit en veterinaire controles met de organisatoren van de tentoonstelling en/of vogelbeurs. Dit kan eventueel ook op een ledenvergadering.
 5. Stuurt een kopie van het auditrapport en de veterinaire controles naar de surveillanten-coö Bij ernstige onregelmatigheden en/of tegenwerking van een afdeling kan een waarschuwing of sanctie uitgesproken worden door het districtsbestuur.

Surveillanten-coördinator

 1. Onderhoudt de contacten met de surveillanten in eigen district en met de Commissie Dierenwelzijn,-ethiek&Regelgeving
 2. De surveillanten-coördinator plant de inzet en wijst de surveillant aan in geval een afdeling geen eigen surveillant heeft.
 3. Verzamelt de auditrapporten en bespreek dit met het districtsbestuur en geeft feedback aan de surveillanten. Tijdens de voorjaarsvergadering brengt de surveillanten-coördinator verslag op hoofdpunten uit.
 4. Besluit in samenspraak met districtsbestuur, na overleg met de surveillant en na hoor en wederhoor van de organiserende afdeling, of een waarschuwing, hercontrole of een sanctie aan de afdeling opgelegd moet worden.
 5. Begeleidt verenigingen bij aanvraag UBN-nummer en aanmelding bij RVO en NVWA met eigen certificaat.

Do’s en don’ts van de surveillant

 • Surveillanten werken uitsluitend op verzoek van een afdelingsbestuur, districtsbestuur of hoofdbestuur.
 • Surveillanten hebben een adviserende taak, de organisatie is en blijft verantwoordelijk.
 • Surveillanten constateren en leggen vast en laten tijdens een evenement de verantwoordelijkheid van sanctioneren aan het districtsbestuur over.
 • De surveillant is onpartijdig, geen scheidsrechter en zeker geen politieagent.
 • De surveillant is observator en adviseur.
 • De surveillant is geen “ alwetende”

Voor de Surveillanten en organiserende verenigingen zijn hier een aantal formulieren en handleidingen te downloaden.