0164 - 23 50 07

Nieuws

18-10-2018

Rectificatie Op weg naar 95 punten

In de editie van Onze Vogels van oktober staat in het artikel “Op weg naar 95 punten” dat, op een onderlinge of gecombineerde tentoonstelling of anderszins, een verenigingsbestuur andere eigen richtlijnen mag aanhouden. Ook zou de organisatie aan de keurmeesters mogen vragen om zich aan die eigen richtlijnen te houden.

Verder zou het op deze tentoonstellingen niet verplicht zijn om het genoemde puntverschil van minimaal één punt tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars te hanteren. 

Dit is echter een verkeerde weergave van wat op grond van het Tentoonstellingsreglement van de NBvV van toepassing is. Onderstaand wordt één en ander verder toegelicht. 

Het reglement voor tentoonstellingen
Voor het houden van tentoonstellingen binnen de NBvV geldt het Tentoonstellingsreglement (opgenomen in het Bondsvademecum). In dit reglement staat duidelijk vermeld aan welke regels organisatoren van afdelingstentoonstellingen en overige tentoonstellingen zich moeten houden.

Vraagprogramma
Het vraagprogramma van de NBvV is voor afdelingstentoonstellingen in principe bindend.

Uitzondering hierop is dat afdelingen, die voor het houden van de TT-toestemming hebben van de districtsvoorzitter, vrij zijn die vogels te vragen die men zelf wenst, met uitzondering van de “niet gevraagde vogels” in het vraagprogramma. Voor afdelingstentoonstellingen geldt het vraagprogramma dus als richtlijn.

Keuringsvoorwaarden
In artikel 8 van het Tentoonstellingsreglement is o.a. aangegeven hoe vogels gekeurd moeten worden.  Zo dienen de keuringen te worden verricht volgens de regelgeving van de NBvV, door vanwege de bond erkende keurmeesters en met toepassing van de richtlijnen voor het keuren die gelden bij de NBvV. Hiervan kan op verzoek ontheffing worden verleend door de betreffende TC.

Dit betekent, dat als er geen ontheffing is verleend, de bovenstaande regelgeving omtrent het keuren onverkort geldt. Afhankelijk van het prijzenschema dat de organisatie hanteert, moet dan dus tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars altijd één punt verschil zijn.

Een organisatie is echter wel vrij een eigen prijzenschema te hanteren. De organisatie kan dus bepalen dat bijvoorbeeld alleen de hoogste vogel in een groep een prijs krijgt. Die prijs wordt dan door de keurmeester toegekend.

Als er naast de kampioen (goud) ook zilver en brons aan prijzen gegeven moet worden door de keurmeester, geldt weer de regeling dat tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars altijd minimaal één punt verschil moet zijn.

Deze prijstoekenningsregeling geldt alleen voor kampioen (goud), zilver en brons (aanwijzing door keurmeester). Wil een organisatie ook nog een 4e prijs beschikbaar stellen dan geldt voor die vogel dat die altijd minimaal één punt (zijnde een niet prijswinnaar) minder dient te hebben dan de vogel met brons. Als de organisatie ook nog een 5e prijs beschikbaar wil stellen, dan mag dat (de organisatie bepaald dat in hun prijzenschema). Deze vogel mag dan een gelijk aantal punten hebben als nummer 4, omdat de regelgeving van de NBvV alleen de prijzen kampioen (goud), zilver en brons kent. 

Voorbeeld 1:
Kampioen, zilver en brons wordt aangewezen door de keurmeester.

Prijs

Prijsgroep

Punten(voorbeeld)

Aanwijzing

1eprijs

Kampioen Parkieten

93

keurmeester

2e prijs

Zilver

92

keurmeester

3e prijs

Brons

91

keurmeester

4e prijs

4e

90

organisatie

5e prijs

5e

90

organisatie

 

Voorbeeld 2:
Alleen de kampioen wordt door de keurmeester aangewezen.

Prijs

Prijsgroep

Punten(voorbeeld)

Aanwijzing

1eprijs

Kampioen

94

keurmeester

2e prijs

Zilver

Alle 92 vogels

organisatie

3e prijs

Brons

Alle 91 vogels

organisatie

4e prijs

4e

89

organisatie

5e prijs

5e

89

organisatie

 

Conclusie
Het is dus als organisatie niet toegestaan eigen keurrichtlijnen vast te stellen en de keurmeesters te verplichten die richtlijnen toe te passen op de TT, tenzij het bestuur van de betreffende TC (lees KMV) hiervoor ontheffing heeft verleend.

In een verzoek om ontheffing moet goed onderbouwd worden waarom afgeweken wordt van de geldende keurrichtlijnen. Alleen bij hoge uitzondering zal een ontheffing worden verleend.

Keurmeesters die met eigen keurrichtlijnen van organisaties worden geconfronteerd op onder NBvV vallende tentoonstellingen mogen, als er geen ontheffing is verleend, niet afwijken van NBvV richtlijnen. De keurmeesters moeten de organisatie daarop wijzen, contact opnemen met het KMV en de keuring uitvoeren overeenkomstig de keurrichtlijnen van de NBvV. 

Hopelijk is hiermee het één en ander voor iedereen nu duidelijk en is de onrust die ontstaan is bij de organisatoren van tentoonstellingen, leden en keurmeesters weggenomen. 

TT organisaties worden geadviseerd om de regels die voor hun organisatie van toepassing zijn nog eens goed na te lezen in het Bondsvademecum. Ook is het wenselijk om nog eens goed naar het prijzenschema te kijken dat door de organisaties wordt gehanteerd op de onderlinge en overige tentoonstellingen en dit waar nodig aan te passen of te actualiseren naar de eigen wensen, rekening houdend met de keurrichtlijnen en prijstoekenning die vanwege de NBvV gelden. 

Het KMV-Bestuu

17-9-2018

Voorlichtingsbulletin september 2018 online

Het voorlichtingsbulletin september 2018 staat online, u kunt hem hier lezen, tabblad "Voorlichtsbulletin".

8-8-2018

Vrijwilligers gevraagd

De Mondial komt nader bij en het bondsbureau krijgt regelmatig vragen of er al genoeg hulp aangemeld is. Het organisatiecomite? is natuurlijk blij met deze belangstelling en wil graag gebruikmaken van het aanbod. In deze nieuwsbrief zetten we een en ander op een rijtje. Welke taken liggen er te wachten en wanneer is er hulp nodig. Evert Berns coo?rdineert de werkzaamheden en deelt de vrijwilligers in.

De NBvV maakt al jaren gebruik van vrijwilligers tijdens de Bondsshow. Een team van ongeveer 250 vrijwilligers zorgt dan voor een nagenoeg vlekkeloze show. Tijdens de werkzaamheden zorgt de NBvV voor voldoende rustpauzes met een maaltijd plus koffiepauzes. Tijdens de openingsdagen varie?ren de werkzaamheden. U kunt uw voorkeur opgeven. 

Lees meer (PDF bestand)

Opgave formulier vrijwilligers Mondial (XLSX)

18-6-2018

Van de bestuurstafel

Mondial voorbereidingen

Een van de agendapunten in de juni-vergadering van het bestuur was het terugkijken op de bijeenkomst met de COM-keurmeesters  was daarvoor speciaal naar Apeldoorn gekomen. Begrijpelijk want een uitgebreide instructie voor keuren met de tablet stond  onvoldoende bleek om iedereen toegang tot het systeem te verschaffen. Zoiets mag in Zwolle natuurlijk niet gebeuren en dat zal ook niet zo zijn, omdat daar al uitgebreid naar gekeken is. Bestuurlijk gezien werden daarna in de middagbijeenkomst de bekende puntjes op de i gezet en natuurlijk het officiële contract getekend, waarmee de afspraken ook schriftelijk vast liggen. Natuurlijk, er moet nog flink wat gebeuren maar de steigers rond het gebouw dat Mondial 2019 heet, worden langzamerhand weggehaald terwijl binnen de voorbereidingen verder gaan om tot een compleet geheel te komen.

Algemene ledenvergadering

Het was trouwens bestuurlijk gezien een drukke periode want eind mei was er ook al de Algemene Vergadering met de vertegenwoordigers van afdelingen, districten, speciaalclubs en keurmeesters. Een standaard bijeenkomst zoals tal van organisaties die kennen. Immers de statutaire verplichtingen maken de afronding op die wijze jaarlijks nu eenmaal noodzakelijk. Er was in elk geval een opvallend punt en wel de presentatie van een nieuwe commissie, die zich gaat bezig houden met het "beter in de markt zetten" van onze organisatie. Het bestuur is bijzonder blij met deze groep en ziet met belangstelling uit naar hun voorstellen. Als er iets nodig is dan zijn het mensen die positief meedenken met bereidheid om de hand aan de ploeg te slaan. Binnenkort hopen we dan ook met hen in discussie te kunnen gaan om te komen tot het opzetten en uitvoeren van een gedegen plan.

Diverse zaken

In de reguliere bestuurlijke bijeenkomst vielen geen grote zaken te noteren. Of het moest al zijn dat er invulling moet worden gegeven aan een vacature die op het bondsbureau gaat ontstaan door pensionering van een van de medewerkers. Daarnaast mededelingen uit tal van overleg situaties, zowel binnen als buiten de bond, waaraan verschillende bestuursleden regelmatig deelnemen. Daaronder vallen o.a. het ministerie maar ook tal van zusterorganisaties en een overleg met de notaris om te zien hoe onze statuten kunnen worden gemoderniseerd en aangepast aan de huidge situatie. Allemaal nog niet rijp om te delen maar wel om duidelijk te maken dat we met veel zaken bezig zijn die niet direct naar buiten komen.

Onze Vogels

Inmiddels is ook het idee ontstaan om eens te kijken naar ons maandblad Onze Vogels. Of beter om de lezers om hun mening te vragen. Achtergrond is gewoon de vinger aan de pols houden. Tenslotte is Onze Vogels ondanks voortschrijding van de moderne media nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel van de bond als het gaat om contact met de leden te houden. Natuurlijk geldt dat ook voor de site. Hoe ervaren de lezers het blad? Missen zij dingen of zijn er bepaalde wensen? Hoe we aan die gedachte vorm kunnen geven is nog niet helemaal duidelijk maar dat we er wat mee gaan doen is wel duidelijk. Binnenkort komt er een nieuwsbrief met een enquete waarmee de leden hun mening kunnen geven.

Namens het bestuur,

Onno Bijlsma, secretaris

5-6-2018

Wijzigingen handelingen persoonsgegevens + AVG

Op 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gewijzigd en heet vanaf nu "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG).

Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, voor mij, maar ook voor organisaties en daaronder vallende afdelingen belangrijk. De belangrijkste zaken zet ik even voor u op een rijtje.

Download hier het PDF bestand

Zie ook de nieuwe Privacy verklaring NBvV & Protocol Privacy NBvV

25-4-2018

Van de bestuurstafel

Bij de laatste bijeenkomst van de bondsraad in april werden weer tal van zaken besproken van klein tot groot. Niet alle zaken daarvan behoeven in deze rubriek aan de orde te komen, maar drie wil ik toch onder uw aandacht brengen.

Dubbel bondslid 

Zo werd in de rondvraag aandacht gevraagd voor mensen die dubbel lid zijn. Let wel bondslid. Dat zijn mensen die bij twee verenigingen (bonds)lid zijn. Zij krijgen dus ook tweemaal Onze Vogels toegestuurd. De vraag was of dat niet kon worden opgelost aangezien je dan twee keer de bondsafdracht moetr betalen. Wel dat kan heel simpel. Blijf van beide verenigingen lid. En wel van de ene bondslid en van de ander afdelingslid. Voordeel: u bent goedkoper uit en u krijgt nog maar eenmaal Onze Vogels. Via de secretaris van de afdeling is dat gemakkelijk te regelen.

Dewarkooi

Op voorstel van het KMV-bestuur heeft de bondsraad besloten om de Dewarkooi te handhaven en daarnaast ook de Noupkooi in het kooiengamma op te nemen. Een besluit dat wat toelichting behoeft. Geruime tijd geleden is het besluit genomen om de Dewarkooi af te schaffen omdat deze niet meer zou voldoen. Nu er gewerkt wordt aan een nieuw vraagprogramma - dat vanaf 2020 van toepassing is - moet het besluit, welke kooi het moet worden voor de kleine postuurrassen, definitief worden gemaakt. Het indertijd genomen besluit ligt al onder vuur vanaf het moment dat het naar buiten is gebracht. De Noupkooi, die voor de Dewar in de plaats moet komen, is onderhevig aan flink wat kritiek zowel qua uitvoering als formaat. Daarnaast zijn veel kenners van deze groep vogels van mening dat deze kooi niet voor alle vogels, die er in moeten worden geshowd, geschikt is. Zij vinden dat de kleinste rassen postuurkanaries in de kooi "verdrinken". Dan gaat het met name om de raza espagnol, fife fancy, japan hoso ed. Aan de andere kant is de border eigenlijk weer te groot voor de Dewarkooi volgens de kenners. Deze zou juist in de Noup meer op zijn plaats zijn. Vandaar dat het besluit is genomen om beide kooien in het gamma op te nemen. De kleine postuurrassen blijven dus in de Dewar en de ander gaat naar de Noup. Let wel, dit is van toepassing op het NK en de districtsshows.

Herziening van de statuten

Tijdens de voorbereidingsgesprekken om tot fusie te komen tussen beide bonden werd geconstateerd dat er nogal wat verschil bestaat tussen de statuten van beide bonden. Besloten werd toen om de statuten vooralsnog terzijde te schuiven en na de fusie dit onderwerp aan te pakken. Wel werd besloten om na de fusie de statuten van de NbvV als uitgangspunt te nemen. Een eerste stap om tot vernieuwing te komen is onlangs al gezet door de verspreide leden ook stemrecht te geven maar er moet veel fundamenteler naar dit onderwerp worden gekeken. De bondsraad heeft na uitvoerige discussie besloten daartoe een tweetraps aanpak te hanteren. Allereerst zullen de onvolkomenheden die inmiddels zijn vastgesteld zoveel als mogelijk worden opgeruimd om daarna een fundamentele aanpak te hanteren zodat tot een grondige vernieuwing van de statuten kan worden gekomen. Uiteraard zal dit proces in nauw overleg worden gedaan met een notaris.

10-4-2018

Van de bestuurstafel

Bestuursvergaderingen plegen volgens vast stramien te verlopen. Alhoewel, soms is er een gebeurtenis die maakt dat later nog wordt teruggedacht aan een bepaalde bijeenkomst, juist omdat daar iets gebeurde wat iedereen is bijgebleven. Dat kan een bepaald besluit zijn of en bijzondere mededeling. De toewijzing van de Mondial 2019 was er zo een en in april was er weer iets dat meer dan het vermelden waard was: de terugkomst van penningmeester Dirk Verburg. Hoe zo, zult u vragen. Een penningmeester is er toch vrijwel altijd. Klopt ,maar Dirk was na de Mondial in Cesena (Italië) in januari vrijwel linea recta in het ziekenhuis beland en vervolgens moest voor hem een plaatsje worden ingeruimd op de IC. Allemaal niet zo prettig maar gelukkig veranderde de situatie en mocht hij na een wekenlang verblijf naar huis, waar hij dankzij de goede zorgen van zijn vrouw aardig opknapte. En ja, wie Dirk kent weet dat hij zich dan ook het liefst weer meteen present meldt. 

Weinig vuurwerk en veel formele zaken om te bespreken en af te handelen. Zo was de komende show van de Entente Europenne (EE), die het komend najaar in het Deense Herning zal worden gehouden, onderwerp van overleg. Uiteraard ook daar Nederlandse deelnemers van verschillende bonden omdat het daar niet alleen om onze hobbydieren gaat maar ook  andere dieren acte de présence geven. En natuurlijk kwamen ook aan de Mondial gerelateerde zaken aan de orde want nu de wereldshow met rasse schreden nadert, gaat er geen bijeenkomst voorbij of we moeten het er over hebben. De uitmonstering van de prijzen, welke rozetten en hoe staat het er financieel voor? Tenslotte is het ook de bedoeling om alles binnen de financiële perken te houden en zoals het er nu naar uit ziet lijkt dat aardig te lukken ook. Het lijkt er overigens op dat steeds meer informatie beschikbaar komt voor de buitenwacht. Dat is reden om zo snel mogelijk een nieuwsbrief Mondial uit te laten komen. Dat zal de komende weken meermaals gebeuren zodat iedereen zowel binnen als buiten de bond op de hoogte kan blijven. En voor alle duidelijkheid: zo'n abonnement op de nieuwsbrief Mondial kost niets! Gewoon even naar de site gaan en je abonneren door je emailadres op te geven. En ziedaar, bij iedere nieuwe editie valt hij automatisch in de mailbox.

Een zaak van belang is de verdere discussie over de statuten. Iets wat voortkomt uit het samengaan van beide bonden. Toen bleek al dat er nogal wat verschillen bestaan tussen de statuten van beide bonden en toen ook is besloten dat na het samen gaan op te pakken. Een eerste stap is onlangs gezet door ook de verspreide leden het stemrecht te verlenen, maar er moet nog wel wat meer gebeuren. Hoe dat precies moet worden vorm gegeven en hoe ver de vernieuwing moet worden doorgevoerd, is verder onderwerp van discussie. Een vervolg daarvan vindt binnenkort plaats in een samenspraak tussen hoofdbestuur en bondsraad. Over de uitkomsten daarvan worden alle betrokkenen uiteraard op de hoogte gehouden.

En zoals eerder aangegeven tal van minder aansprekende maar wel belangrijke zaken passeerden de revue zoals het bedrijfplan van het bondsbureau, personele zaken, het archief van de ANBvV, regelgeving voor keurmeesters waar het gaat om de verschillen tussen COM en EE, de positie van de verschillende timbrado's in het vraagprogramma en een oriëntatie over bedrijfsmatigheid. Dat laatste is voor onze leden zeker van belang als het gaat om beantwoording van de vraag of je bedrijfsmatig bezig bent als je vogels verkoopt. Het antwoord op die vraag is nog lang niet uitgekristalliseerd ook al niet omdat de geleerden het daarover niet eens zijn. Er zijn nogal wat verschillende zienswijzen en het begint er op te lijken dat er aan de hand van een proces verbaal een proefproces zou moeten worden gevoerd zodat een rechter zich hierover kan uitspreken. Nu blijft het een welles-nietes spelltje waar we weinig verder mee komen.

Voor de liefhebbers van de postuur nog een belangrijke zaak om aan te stippen. Wordt de Dewarkooi nu wel of niet verbannen. De invoering van de Noupkooi, die als plaatsvervanger zou moeten gaan fungeren, roept nogal wat vragen op. Met name de liefhebbers van de fife fancy en de raze espagnol vinden dat hun vogel verdrinkt in de ruimere noupkooi. Zij komen veel beter tot hun recht in de Dewar is hun opvatting. Daar staat tegenover dat de Border met zijn wat grotere omvang juist weer wel beter op zijn plaats lijkt in de Noupkooi. Wat te doen? Het hoofdbestuur gaat daarover in gesprek met de bondsraad en komt dan met een antwoord. Dat moet wel gaan gebeuren want inmiddels wordt een begin gemaakt met het werken aan het nieuwe vraagprogramma dat in 2020 wordt ingevoerd. Dan moet wel duidelijk zijn hoe een en ander geregeld is.

Onno Bijlsma,
bondssecretaris