0164 - 23 50 07

Facebook

Nieuws

8-5-2019

Catalogus lezingen en presentaties

Om u te kunnen ondersteunen bij het organiseren van ledenavonden e.d. is er vanuit de Bondsraad het idee naar voren gekomen om het aanbod aan lezingen, presentaties e.d. aan u te presenteren middels een catalogus met de beschikbare mogelijkheden. Het bondsbureau is met deze suggestie aan de slag gegaan en in de bijlage bij deze mail vindt u de eerste editie daarvan. Hopelijk kan e.e.a. u mede inspireren om een boeiende invulling aan zo’n gelegenheid te geven! 

De catalogus is niet compleet: wij weten dat er meer keurmeesters e.d. lezingen geven. Zij hebben zich echter (nog) niet opgegeven voor vermelding. Uiteraard streven wij er naar om het aanbod zo compleet mogelijk te maken, dus wanneer dat aan de orde is zullen we u periodiek een aangepast exemplaar toesturen.

Download de catalogus hier

(tabblad De bond)

23-4-2019

Voorlichtingsbulletin April 2019 online

Het voorlichtingsbulletin april 2019 staat online, u kunt hem hier lezen, tabblad "Voorlichtsbulletin".

20-3-2019

Voorlichtingsbulletin maart 2019 online

Het voorlichtingsbulletin maart 2019 staat online, u kunt hem hier lezen, tabblad "Voorlichtsbulletin".

8-11-2018

Uitslag Europshow in Herning + foto's

De uitslag van de EE show in Herning is bekend, u kunt ze hier downloaden.

18-10-2018

Rectificatie Op weg naar 95 punten

In de editie van Onze Vogels van oktober staat in het artikel “Op weg naar 95 punten” dat, op een onderlinge of gecombineerde tentoonstelling of anderszins, een verenigingsbestuur andere eigen richtlijnen mag aanhouden. Ook zou de organisatie aan de keurmeesters mogen vragen om zich aan die eigen richtlijnen te houden.

Verder zou het op deze tentoonstellingen niet verplicht zijn om het genoemde puntverschil van minimaal één punt tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars te hanteren. 

Dit is echter een verkeerde weergave van wat op grond van het Tentoonstellingsreglement van de NBvV van toepassing is. Onderstaand wordt één en ander verder toegelicht. 

Het reglement voor tentoonstellingen
Voor het houden van tentoonstellingen binnen de NBvV geldt het Tentoonstellingsreglement (opgenomen in het Bondsvademecum). In dit reglement staat duidelijk vermeld aan welke regels organisatoren van afdelingstentoonstellingen en overige tentoonstellingen zich moeten houden.

Vraagprogramma
Het vraagprogramma van de NBvV is voor afdelingstentoonstellingen in principe bindend.

Uitzondering hierop is dat afdelingen, die voor het houden van de TT-toestemming hebben van de districtsvoorzitter, vrij zijn die vogels te vragen die men zelf wenst, met uitzondering van de “niet gevraagde vogels” in het vraagprogramma. Voor afdelingstentoonstellingen geldt het vraagprogramma dus als richtlijn.

Keuringsvoorwaarden
In artikel 8 van het Tentoonstellingsreglement is o.a. aangegeven hoe vogels gekeurd moeten worden.  Zo dienen de keuringen te worden verricht volgens de regelgeving van de NBvV, door vanwege de bond erkende keurmeesters en met toepassing van de richtlijnen voor het keuren die gelden bij de NBvV. Hiervan kan op verzoek ontheffing worden verleend door de betreffende TC.

Dit betekent, dat als er geen ontheffing is verleend, de bovenstaande regelgeving omtrent het keuren onverkort geldt. Afhankelijk van het prijzenschema dat de organisatie hanteert, moet dan dus tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars altijd één punt verschil zijn.

Een organisatie is echter wel vrij een eigen prijzenschema te hanteren. De organisatie kan dus bepalen dat bijvoorbeeld alleen de hoogste vogel in een groep een prijs krijgt. Die prijs wordt dan door de keurmeester toegekend.

Als er naast de kampioen (goud) ook zilver en brons aan prijzen gegeven moet worden door de keurmeester, geldt weer de regeling dat tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars altijd minimaal één punt verschil moet zijn.

Deze prijstoekenningsregeling geldt alleen voor kampioen (goud), zilver en brons (aanwijzing door keurmeester). Wil een organisatie ook nog een 4e prijs beschikbaar stellen dan geldt voor die vogel dat die altijd minimaal één punt (zijnde een niet prijswinnaar) minder dient te hebben dan de vogel met brons. Als de organisatie ook nog een 5e prijs beschikbaar wil stellen, dan mag dat (de organisatie bepaald dat in hun prijzenschema). Deze vogel mag dan een gelijk aantal punten hebben als nummer 4, omdat de regelgeving van de NBvV alleen de prijzen kampioen (goud), zilver en brons kent. 

Voorbeeld 1:
Kampioen, zilver en brons wordt aangewezen door de keurmeester.

Prijs

Prijsgroep

Punten(voorbeeld)

Aanwijzing

1eprijs

Kampioen Parkieten

93

keurmeester

2e prijs

Zilver

92

keurmeester

3e prijs

Brons

91

keurmeester

4e prijs

4e

90

organisatie

5e prijs

5e

90

organisatie

 

Voorbeeld 2:
Alleen de kampioen wordt door de keurmeester aangewezen.

Prijs

Prijsgroep

Punten(voorbeeld)

Aanwijzing

1eprijs

Kampioen

94

keurmeester

2e prijs

Zilver

Alle 92 vogels

organisatie

3e prijs

Brons

Alle 91 vogels

organisatie

4e prijs

4e

89

organisatie

5e prijs

5e

89

organisatie

 

Conclusie
Het is dus als organisatie niet toegestaan eigen keurrichtlijnen vast te stellen en de keurmeesters te verplichten die richtlijnen toe te passen op de TT, tenzij het bestuur van de betreffende TC (lees KMV) hiervoor ontheffing heeft verleend.

In een verzoek om ontheffing moet goed onderbouwd worden waarom afgeweken wordt van de geldende keurrichtlijnen. Alleen bij hoge uitzondering zal een ontheffing worden verleend.

Keurmeesters die met eigen keurrichtlijnen van organisaties worden geconfronteerd op onder NBvV vallende tentoonstellingen mogen, als er geen ontheffing is verleend, niet afwijken van NBvV richtlijnen. De keurmeesters moeten de organisatie daarop wijzen, contact opnemen met het KMV en de keuring uitvoeren overeenkomstig de keurrichtlijnen van de NBvV. 

Hopelijk is hiermee het één en ander voor iedereen nu duidelijk en is de onrust die ontstaan is bij de organisatoren van tentoonstellingen, leden en keurmeesters weggenomen. 

TT organisaties worden geadviseerd om de regels die voor hun organisatie van toepassing zijn nog eens goed na te lezen in het Bondsvademecum. Ook is het wenselijk om nog eens goed naar het prijzenschema te kijken dat door de organisaties wordt gehanteerd op de onderlinge en overige tentoonstellingen en dit waar nodig aan te passen of te actualiseren naar de eigen wensen, rekening houdend met de keurrichtlijnen en prijstoekenning die vanwege de NBvV gelden. 

Het KMV-Bestuu

17-9-2018

Voorlichtingsbulletin september 2018 online

Het voorlichtingsbulletin september 2018 staat online, u kunt hem hier lezen, tabblad "Voorlichtsbulletin".

8-8-2018

Vrijwilligers gevraagd

De Mondial komt nader bij en het bondsbureau krijgt regelmatig vragen of er al genoeg hulp aangemeld is. Het organisatiecomite? is natuurlijk blij met deze belangstelling en wil graag gebruikmaken van het aanbod. In deze nieuwsbrief zetten we een en ander op een rijtje. Welke taken liggen er te wachten en wanneer is er hulp nodig. Evert Berns coo?rdineert de werkzaamheden en deelt de vrijwilligers in.

De NBvV maakt al jaren gebruik van vrijwilligers tijdens de Bondsshow. Een team van ongeveer 250 vrijwilligers zorgt dan voor een nagenoeg vlekkeloze show. Tijdens de werkzaamheden zorgt de NBvV voor voldoende rustpauzes met een maaltijd plus koffiepauzes. Tijdens de openingsdagen varie?ren de werkzaamheden. U kunt uw voorkeur opgeven. 

Lees meer (PDF bestand)

Opgave formulier vrijwilligers Mondial (XLSX)