0164 - 23 50 07

Nieuws

10-4-2018

Van de bestuurstafel

Bestuursvergaderingen plegen volgens vast stramien te verlopen. Alhoewel, soms is er een gebeurtenis die maakt dat later nog wordt teruggedacht aan een bepaalde bijeenkomst, juist omdat daar iets gebeurde wat iedereen is bijgebleven. Dat kan een bepaald besluit zijn of en bijzondere mededeling. De toewijzing van de Mondial 2019 was er zo een en in april was er weer iets dat meer dan het vermelden waard was: de terugkomst van penningmeester Dirk Verburg. Hoe zo, zult u vragen. Een penningmeester is er toch vrijwel altijd. Klopt ,maar Dirk was na de Mondial in Cesena (Italië) in januari vrijwel linea recta in het ziekenhuis beland en vervolgens moest voor hem een plaatsje worden ingeruimd op de IC. Allemaal niet zo prettig maar gelukkig veranderde de situatie en mocht hij na een wekenlang verblijf naar huis, waar hij dankzij de goede zorgen van zijn vrouw aardig opknapte. En ja, wie Dirk kent weet dat hij zich dan ook het liefst weer meteen present meldt. 

Weinig vuurwerk en veel formele zaken om te bespreken en af te handelen. Zo was de komende show van de Entente Europenne (EE), die het komend najaar in het Deense Herning zal worden gehouden, onderwerp van overleg. Uiteraard ook daar Nederlandse deelnemers van verschillende bonden omdat het daar niet alleen om onze hobbydieren gaat maar ook  andere dieren acte de présence geven. En natuurlijk kwamen ook aan de Mondial gerelateerde zaken aan de orde want nu de wereldshow met rasse schreden nadert, gaat er geen bijeenkomst voorbij of we moeten het er over hebben. De uitmonstering van de prijzen, welke rozetten en hoe staat het er financieel voor? Tenslotte is het ook de bedoeling om alles binnen de financiële perken te houden en zoals het er nu naar uit ziet lijkt dat aardig te lukken ook. Het lijkt er overigens op dat steeds meer informatie beschikbaar komt voor de buitenwacht. Dat is reden om zo snel mogelijk een nieuwsbrief Mondial uit te laten komen. Dat zal de komende weken meermaals gebeuren zodat iedereen zowel binnen als buiten de bond op de hoogte kan blijven. En voor alle duidelijkheid: zo'n abonnement op de nieuwsbrief Mondial kost niets! Gewoon even naar de site gaan en je abonneren door je emailadres op te geven. En ziedaar, bij iedere nieuwe editie valt hij automatisch in de mailbox.

Een zaak van belang is de verdere discussie over de statuten. Iets wat voortkomt uit het samengaan van beide bonden. Toen bleek al dat er nogal wat verschillen bestaan tussen de statuten van beide bonden en toen ook is besloten dat na het samen gaan op te pakken. Een eerste stap is onlangs gezet door ook de verspreide leden het stemrecht te verlenen, maar er moet nog wel wat meer gebeuren. Hoe dat precies moet worden vorm gegeven en hoe ver de vernieuwing moet worden doorgevoerd, is verder onderwerp van discussie. Een vervolg daarvan vindt binnenkort plaats in een samenspraak tussen hoofdbestuur en bondsraad. Over de uitkomsten daarvan worden alle betrokkenen uiteraard op de hoogte gehouden.

En zoals eerder aangegeven tal van minder aansprekende maar wel belangrijke zaken passeerden de revue zoals het bedrijfplan van het bondsbureau, personele zaken, het archief van de ANBvV, regelgeving voor keurmeesters waar het gaat om de verschillen tussen COM en EE, de positie van de verschillende timbrado's in het vraagprogramma en een oriëntatie over bedrijfsmatigheid. Dat laatste is voor onze leden zeker van belang als het gaat om beantwoording van de vraag of je bedrijfsmatig bezig bent als je vogels verkoopt. Het antwoord op die vraag is nog lang niet uitgekristalliseerd ook al niet omdat de geleerden het daarover niet eens zijn. Er zijn nogal wat verschillende zienswijzen en het begint er op te lijken dat er aan de hand van een proces verbaal een proefproces zou moeten worden gevoerd zodat een rechter zich hierover kan uitspreken. Nu blijft het een welles-nietes spelltje waar we weinig verder mee komen.

Voor de liefhebbers van de postuur nog een belangrijke zaak om aan te stippen. Wordt de Dewarkooi nu wel of niet verbannen. De invoering van de Noupkooi, die als plaatsvervanger zou moeten gaan fungeren, roept nogal wat vragen op. Met name de liefhebbers van de fife fancy en de raze espagnol vinden dat hun vogel verdrinkt in de ruimere noupkooi. Zij komen veel beter tot hun recht in de Dewar is hun opvatting. Daar staat tegenover dat de Border met zijn wat grotere omvang juist weer wel beter op zijn plaats lijkt in de Noupkooi. Wat te doen? Het hoofdbestuur gaat daarover in gesprek met de bondsraad en komt dan met een antwoord. Dat moet wel gaan gebeuren want inmiddels wordt een begin gemaakt met het werken aan het nieuwe vraagprogramma dat in 2020 wordt ingevoerd. Dan moet wel duidelijk zijn hoe een en ander geregeld is.

Onno Bijlsma,
bondssecretaris

14-3-2018

SEMINAR

In samenwerking met Archeopterix organiseert de Adviespraktijk voor Vogels een 1-daags seminar  over ‘Papegaaien en Parkieten in de dagelijkse praktijk’ (Geneeskunde, gedrag en welzijn).

Doelgroep; studenten diergeneeskunde, dierenartsen, dierenartsassistentes, eigenaren en kwekers van papegaaien en parkieten.

Datum: zaterdag 12 mei 2018

Verdere informatie is te vinden op:
https://www.adviespraktijkvoorvogels.nl/seminar/

8-3-2018

Stemmen door Verspreide Leden

Indien Verspreide Leden gebruik willen maken van hun stemrecht voor de voorstellen voor de Algemene Vergadering kunnen zij dit doen via de districtsvergaderingen in het district waarbinnen zij woonachtig zijn. De voorstellen (dit jaar alleen een tweetal bestuursverkiezingen) zijn te vinden in het jaarverslag welke vanaf 15 maart a.s. op deze website in te zien of te downloaden is. Op de districtsvergadering ligt een stemformulier voor u klaar. Om organisatorische redenen stellen de districten het wel op prijs als u zich tevoren even aan wilt melden. Dat kan bij de districtssecretaris.

5-3-2018

Vragen over vogelverkoop?

Wij ontvangen veel vragen over het al dan niet bedrijfsmatig zijn bij verkoop van vogels en de voorwaarden waaraan verkopers moeten voldoen. Ter informatie vindt u hier een uitgebreide uitleg. 

6-2-2018

Van de bestuurstafel

Het eind van een jaar en het begin van het nieuwe vormt telkenmale een aanslag op het uithoudingsvermogen van iedereen die betrokken is bij de jaarlijkse happening die wij Vogel noemen. Dit jaar vormde daar geen uitzondering op, sterker het was nog een tandje erger. Immers eerst Vogel 2018 op een nieuwe locatie en vervolgens in een storm naar de Mondial in Cesena met een flinke delegatie om onze "eigen" Mondial te promoten. Het gevolg was dat in de eerste bestuursvergadering van 2018 begin februari iedereen er wel was, maar het kraken en piepen bij de aanwezigen was hoorbaar! Het gros van de tijd werd besteed aan het terugkijken op beide evenementen al was dat niet officieel want dat gebeurt met alle betrokkenen op een later tijdstip, zodat ook kan worden vastgelegd wat de aandachtspunten worden,die nader beschouwd moeten worden. Eén van de punten die bestuurlijk gezien al tot besluitvorming leidde, was de verlichting in de IJsselhallen. Daar was van alles aan gedaan tot het inhuren van speciale verlichting aan toe, maar tevredenheid leverde dat niet op. De schaduwwerking bleek een hinderlijke bijzaak en aangezien de Mondial 2019 voor de deur staat, werd extra aandacht aan het punt gegeven. Een blijvende oplossing was de uitdaging ook voor het NK en die lijkt nu gevonden omdat de mogelijkheid om in goede verlichting te investeren zich voor doet.

Een andere punt dat om vooruit kijken vraagt is het vraagprogramma. Immers na de Mondial moet dat er komen en dat betekent dat een en ander nu al in de steigers moet worden gezet. Zoiets heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde en dus is het zaak om de kaders, waarbinnen dit moet worden opgesteld, goed worden aangegeven. Op die manier kan de KMV met de daaraan gekoppelde commissies aan de slag. Een hele klus die om veel kennis van zaken vraagt en die - helaas - zelfs na definitieve besluitvorming vaak tot veel reacties leidt, die niet altijd even prettig zijn. Toch verwacht het bestuur dat met respect voor een ieders mening fikse vooruitgang kan worden geboekt in dit lastige dossier.

Cursus Surveillant
Vanuit de districten is massaal gereageerd op de oproep om vrijwilligers te leveren voor de cursus Surveillant. Ruim honderd afdelingen gaven meer dan 300 vrijwilligers op die zich willen bekwamen als toezichthouder op tentoonstellingen en vogelbeursen. Elk district zorgt zelf voor een locatie en onderhoudt de contacten met de cursisten. Voor diegenen die de smaak te pakken krijgen, wordt in een later stadium een vervolg aangeboden. Met het aanstellen van Surveillanten zet de NBvV weer een stap in het zelf op willen pakken van eigen verantwoordelijkheid inzake dierenwelzijn. Inmiddels is er vanuit andere dierenhouderorganisaties en de overheid belangstelling getoond voor onze activiteiten. Alle cursisten veel succes toegewenst.

Tal van andere zaken kwamen daarnaast aan de orde. Zoals het jaarlijks bij te stellen beleidsplan om de zaken te benoemen die in 2018 gerealiseerd dienen te worden. De Europashow van de Entente Européenne, ditmaal in Denemarken, die geregeld moet worden. De situatie bij de zangkanaries die extra aandacht verdient omdat de kans zich voordoet om dat bij de Mondial 2019 perfect te regelen. Met de goede wil van alle partijen zou dat een voorbeeld kunnen zijn voor toekomstige NK's zodat de zang eindelijk de plaats kan krijgen die het toe komt. De uitgifte van ledenpasjes in maart, de cursus toezichthouders, wanneer een aanvang maken met digitaal keuren, verschillende onderscheidingen, waren andere zaken die voorbij kwamen. Kortom de bestuurstafel was weer rijk gevuld met van alles en nog wat.

Onno Bijlsma,

bondssecretaris

26-1-2018

Symposium Werkgroep voor Ploceidae

Afgelopen september bestond de tien jaar en dit tienjarig bestaan viert de werkgroep, die zich toelegt op het kweken van wevers, widas en mussen, op zondag 25 februari 2018 met een symposium in Velp. Tijdens deze dag zullen er presentaties worden gegeven over het houden en kweken met de wevers, widas en mussen in de hobby en in dierentuinen. Tevens is er mogelijkheid om uw Ploceidae te laten determineren door de specialisten van de werkgroep. De kosten voor de dag bedragen €10 per persoon voor niet leden indien aanmelding plaats vindt voor 10 februari 2018. Na deze datum zijn de kosten €15 per persoon. Parkeren en lunch zijn gratis. Stuur een mail naar info@ploceidae.eu om op de hoogte te blijven en het programma te ontvangen. Kijk voor meer informatie over de Werkgroep voor Ploceidae op www.ploceidae.eu

26-1-2018

Mondial 2018 & 2019

Mondial 2018 Cesena (Italië) zit er weer op. Wat een geweldige show, een record aantal vogels en een prachtig aantal Nederlandse prijswinnaars in Italië. Het is logisch dat het organiserend land wat zoveel vogels in heeft gezonden, flink grossiert in prijzen. Maar gezien de resultaten van de Nederlandse inzendingen mogen we meer dan tevreden zijn. Met een grandioze 5e plek in het landenklassement kunnen we met recht trots zijn. Het aantal Nederlandse prijswinnaars was percentagegewijs beter dan het organiserende land zelf.

Het organiserend comité Mondial 2019 heeft op zaterdag 20 januari 2018 de COM vlag uit handen van President-General COM Dhr. Carlos Ramoa in ontvangst genomen. In een bijeenkomst met het COM bestuur heeft hij zijn vertrouwen uitgesproken in het comité COM Mondial 2019 en hij heeft er alle vertrouwen in dat ook Zwolle een succes gaat worden. Wij hoeven geen records te verbreken, maar willen we een goede show neerzetten, dit gaan we proberen met uw aller hulp. In de loop van het jaar zullen regelmatig nieuwbrieven verschijnen, deze zullen informatie of oproepen, bv. voor invulling van speciale functies, bevatten. Wij hopen dan ook dat we op uw medewerking kunnen rekenen. Op de site https://COM.MONDIAL2019.nl kunt u zich abonneren op die nieuwsbrief, hiertoe dient zich dan wel via die site aan te melden.       

Om alvast enige informatie te geven betreffende de wijze van inschrijven en de toegestane vogels alvast enige informatie dienaangaande. 

INSCHRIJVINGEN: 
Het is uitsluitend toegestaan om vogels in te schrijven, met gesloten pootringen, uitgegeven door de bij C.O.M. Nederland aangesloten organisaties NBvV - BEC en Parkieten Sociëteit. 

WIJZE VAN INSCHRIJVEN:
Terzijnertijd kan iedere Nederlandse inzender (aangesloten bij NBvV, PS of BEC) zelfstandig m.b.v. zijn/haar kweeknummer en een zelf gekozen wachtwoord de inschrijvingen doen. Hierbij zijn de basisgegevens van de inzender al aanwezig en behoeven alleen aantallen en soorten opgegeven te worden. De betaling van de inschrijvingen zijn essentieel voor uw deelname. Inschrijvingen worden alleen geautoriseerd, indien betaling ontvangen is. Als inschrijver voor de Mondial kunt u wel beperkte contactgegevens wijzigen c.q. aan vullen.   

INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN:

Eigen kweek (E.K.) laatste kweekjaar (2018) van:
-Zangkanaries–Sectie A-B-C, Kleurkanaries– Sectie D en Vorm en postuurkanaries – Sectie E.

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017) van:
-Gedomesticeerde exoten – Sectie F1;
-Zebravinken, Japanse Meeuwen, Rijstvogels, Gouldamadines, Spitsstaartamadines, Diamantvinken, Gordelgrasvinken, Ceresamadines, Binsenastrildes, Bichenowastrildes, Roodkop papegaaiamadines, Driekleur papegaaiamadines, Zilverbekjes, Loodbekjes, Kapoetsensijzen, Magelhaen sijzen, Mexicaanse roodmussen.
-Alle overige exoten – Sectie F2 (5 van zelfde soort in klasse mogelijk)
-Europese cultuurvogels sectie G1, Europese cultuurvogels mutaties – sectie G2, Hybriden -H. 

Voor parkieten en papegaaien geldt voor sommige groepen dat het nu ook toegestaan is om 3 en 4 jarige vogels in te zenden, maar ook 7 jaar (ara’s kaketoes).

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)
-Engelse Grasparkieten -sectie I1, Kleurgrasparkieten -Sectie I2,
-Agaporniden – Sectie J

Eigen kweek (E.K.) laatste 3 jaar (2018 – 2017 -2016) Sectie K-
-Neophemas – Valkparkieten – Psephotus – Northiella, -Cyanoramphus, -Lathamus, 
-Platycercus - Purpureicephalus – Barnardius – Polytelis –

Eigen kweek (E.K.) laatste 5 jaar (2018 – 2017 - 2016- 2015- 2014)
-Eunymphicus, -Alisterus, -Aprosmictus, 

Eigen kweek (E.K.) laatste 4 jaar (2018 – 2017 -2016-2015) Sectie L
-Psittacula Krameri (2018, 2017, 2016 en 2015).

Eigen kweek (E.K.) laatste 5 jaar (2018 – 2017 -2016-2015-2014) Sectie L
Alexander – Derbyan

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017) Sectie M
-Forpussen – Catharina – Brotogeris -Psilopsiagon.
Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 - 2017- 2016)
-Pyrrhuras – Aratingas – Muisparkieten.

Eigen kweek (E.K.) laatste 7 jaar (2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012) Sectie N
-Amazonas -Ara - Cacatua 

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 - 2017- 2016)
-Poicephalus – Coracopsis – Psittacus.

Eigen kweek (E.K.) laatste 7 jaar (2018- 2017- 2016- 2015- 2014- 2013- 2012)
-Eclectus - Nestor- Tanygnatus- Deroptyus

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 - 2017- 2016)
-Pionites – Pionopsitta – Touit- Trichlaria

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 - 2017- 2016)
-Loris

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)
-Exotische Duiven – Sectie O. 

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)
Kwartels en overige grondvogels Sectie P (mits geen beperkingen van overheidswege)

LET OP: 
-5 VOGELS (enkelingen) PER KLASSE toegestaan.
-STAMMEN inzenden kan ONGELIMITEERD (zoveel u wilt): indien dit in de betreffende secties toegestaan is, kan een stam samengesteld worden uit vogels van het laatste en voorlaatste kweekjaar, etc. (ook verschillende kweeknummers van de bij C.O.M. Nederland aangesloten organisaties zijn in een stam toegestaan).
(Wel BESLIST alle kweeknummers op het inschrijfformulier vermelden)

ENKELINGEN: 
Sectie H (Hybriden). 
Hybriden van soorten en/of ondersoorten onderling en tri - hybriden worden niet toegelaten.

De jaartallen waarvoor vogels worden ingeschreven lopen bij COM niet gelijk met de Nederlandse organisaties. Er volgt onmiddellijke diskwalificatie bij constatering van onregelmatigheden. Inschrijfgelden worden niet terug betaald in dit soort gevallen. 

Namens het Comité Mondial 2019 

Albert Zomer 

22-1-2018

Uitslag wereldshow

De uitslagen van de wereldshow in Cesena vind u hier.

De uitslag van de Nederlanders kunt u hier downloaden.

9-1-2018

Uitslag VOGEL2018

De uitslag van VOGEL2018 kunt u hier downloaden.

29-12-2017

Grondvogels op NK 2018

In verband met de nog steeds van toepassing zijnde overheidsmaatregel inzake een verzamelverbod voor risicogevogelte ten aanzien van vogelgriep (o.a. kwartels, patrijzen, frankolijnen, steltlopers en rallen) mogen deze vogelsoorten niet tentoongesteld worden.

Wij hebben navraag gedaan of de mogelijkheid bestaat dat deze maatregel voor de inbrengdag ingetrokken zou kunnen worden, maar hierop geen bevredigend antwoord gekregen. De kans is dus zeer groot dat dit verzamelverbod op de inbrengdag nog van toepassing is.

Met spijt in ons hart hebben we dus moeten besluiten dat de ingeschreven grondvogels niet ingebracht kunnen worden. Mocht de situatie onverhoopt toch nog wijzigen dan zullen wij daarover uiteraard onmiddellijk berichten, maar vooralsnog zien wij geen mogelijkheden om de vogels toe te laten. Aan de inzenders zullen wij het inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijdvogels retourneren. Mochten zich in deze situatie onverhoopt nog wijzigingen voordoen, dan zullen wij dat z.s.m. met de betrokkenen communiceren. Voor de goede orde: uiteraard geldt dit niet voor alle andere soorten die ingeschreven zijn.