0164 - 23 50 07

Nieuws

21-11-2018

InschrIjven wedstrIjdvogels MondIal

In deze nIeuwsbrIef een aantal feitjes en tips. Te beginnen met een aantal tIps rondom de inschrijving van wedstrijdvogels op de Mondial en vervolgens een aantal zaken die kort geleden in de bondsraad zijn besproken. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief gewenst.

8-11-2018

Uitslag Europshow in Herning + foto's

De uitslag van de EE show in Herning is bekend, u kunt ze hier downloaden.

18-10-2018

Rectificatie Op weg naar 95 punten

In de editie van Onze Vogels van oktober staat in het artikel “Op weg naar 95 punten” dat, op een onderlinge of gecombineerde tentoonstelling of anderszins, een verenigingsbestuur andere eigen richtlijnen mag aanhouden. Ook zou de organisatie aan de keurmeesters mogen vragen om zich aan die eigen richtlijnen te houden.

Verder zou het op deze tentoonstellingen niet verplicht zijn om het genoemde puntverschil van minimaal één punt tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars te hanteren. 

Dit is echter een verkeerde weergave van wat op grond van het Tentoonstellingsreglement van de NBvV van toepassing is. Onderstaand wordt één en ander verder toegelicht. 

Het reglement voor tentoonstellingen
Voor het houden van tentoonstellingen binnen de NBvV geldt het Tentoonstellingsreglement (opgenomen in het Bondsvademecum). In dit reglement staat duidelijk vermeld aan welke regels organisatoren van afdelingstentoonstellingen en overige tentoonstellingen zich moeten houden.

Vraagprogramma
Het vraagprogramma van de NBvV is voor afdelingstentoonstellingen in principe bindend.

Uitzondering hierop is dat afdelingen, die voor het houden van de TT-toestemming hebben van de districtsvoorzitter, vrij zijn die vogels te vragen die men zelf wenst, met uitzondering van de “niet gevraagde vogels” in het vraagprogramma. Voor afdelingstentoonstellingen geldt het vraagprogramma dus als richtlijn.

Keuringsvoorwaarden
In artikel 8 van het Tentoonstellingsreglement is o.a. aangegeven hoe vogels gekeurd moeten worden.  Zo dienen de keuringen te worden verricht volgens de regelgeving van de NBvV, door vanwege de bond erkende keurmeesters en met toepassing van de richtlijnen voor het keuren die gelden bij de NBvV. Hiervan kan op verzoek ontheffing worden verleend door de betreffende TC.

Dit betekent, dat als er geen ontheffing is verleend, de bovenstaande regelgeving omtrent het keuren onverkort geldt. Afhankelijk van het prijzenschema dat de organisatie hanteert, moet dan dus tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars altijd één punt verschil zijn.

Een organisatie is echter wel vrij een eigen prijzenschema te hanteren. De organisatie kan dus bepalen dat bijvoorbeeld alleen de hoogste vogel in een groep een prijs krijgt. Die prijs wordt dan door de keurmeester toegekend.

Als er naast de kampioen (goud) ook zilver en brons aan prijzen gegeven moet worden door de keurmeester, geldt weer de regeling dat tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars altijd minimaal één punt verschil moet zijn.

Deze prijstoekenningsregeling geldt alleen voor kampioen (goud), zilver en brons (aanwijzing door keurmeester). Wil een organisatie ook nog een 4e prijs beschikbaar stellen dan geldt voor die vogel dat die altijd minimaal één punt (zijnde een niet prijswinnaar) minder dient te hebben dan de vogel met brons. Als de organisatie ook nog een 5e prijs beschikbaar wil stellen, dan mag dat (de organisatie bepaald dat in hun prijzenschema). Deze vogel mag dan een gelijk aantal punten hebben als nummer 4, omdat de regelgeving van de NBvV alleen de prijzen kampioen (goud), zilver en brons kent. 

Voorbeeld 1:
Kampioen, zilver en brons wordt aangewezen door de keurmeester.

Prijs

Prijsgroep

Punten(voorbeeld)

Aanwijzing

1eprijs

Kampioen Parkieten

93

keurmeester

2e prijs

Zilver

92

keurmeester

3e prijs

Brons

91

keurmeester

4e prijs

4e

90

organisatie

5e prijs

5e

90

organisatie

 

Voorbeeld 2:
Alleen de kampioen wordt door de keurmeester aangewezen.

Prijs

Prijsgroep

Punten(voorbeeld)

Aanwijzing

1eprijs

Kampioen

94

keurmeester

2e prijs

Zilver

Alle 92 vogels

organisatie

3e prijs

Brons

Alle 91 vogels

organisatie

4e prijs

4e

89

organisatie

5e prijs

5e

89

organisatie

 

Conclusie
Het is dus als organisatie niet toegestaan eigen keurrichtlijnen vast te stellen en de keurmeesters te verplichten die richtlijnen toe te passen op de TT, tenzij het bestuur van de betreffende TC (lees KMV) hiervoor ontheffing heeft verleend.

In een verzoek om ontheffing moet goed onderbouwd worden waarom afgeweken wordt van de geldende keurrichtlijnen. Alleen bij hoge uitzondering zal een ontheffing worden verleend.

Keurmeesters die met eigen keurrichtlijnen van organisaties worden geconfronteerd op onder NBvV vallende tentoonstellingen mogen, als er geen ontheffing is verleend, niet afwijken van NBvV richtlijnen. De keurmeesters moeten de organisatie daarop wijzen, contact opnemen met het KMV en de keuring uitvoeren overeenkomstig de keurrichtlijnen van de NBvV. 

Hopelijk is hiermee het één en ander voor iedereen nu duidelijk en is de onrust die ontstaan is bij de organisatoren van tentoonstellingen, leden en keurmeesters weggenomen. 

TT organisaties worden geadviseerd om de regels die voor hun organisatie van toepassing zijn nog eens goed na te lezen in het Bondsvademecum. Ook is het wenselijk om nog eens goed naar het prijzenschema te kijken dat door de organisaties wordt gehanteerd op de onderlinge en overige tentoonstellingen en dit waar nodig aan te passen of te actualiseren naar de eigen wensen, rekening houdend met de keurrichtlijnen en prijstoekenning die vanwege de NBvV gelden. 

Het KMV-Bestuu

17-9-2018

Voorlichtingsbulletin september 2018 online

Het voorlichtingsbulletin september 2018 staat online, u kunt hem hier lezen, tabblad "Voorlichtsbulletin".

8-8-2018

Vrijwilligers gevraagd

De Mondial komt nader bij en het bondsbureau krijgt regelmatig vragen of er al genoeg hulp aangemeld is. Het organisatiecomite? is natuurlijk blij met deze belangstelling en wil graag gebruikmaken van het aanbod. In deze nieuwsbrief zetten we een en ander op een rijtje. Welke taken liggen er te wachten en wanneer is er hulp nodig. Evert Berns coo?rdineert de werkzaamheden en deelt de vrijwilligers in.

De NBvV maakt al jaren gebruik van vrijwilligers tijdens de Bondsshow. Een team van ongeveer 250 vrijwilligers zorgt dan voor een nagenoeg vlekkeloze show. Tijdens de werkzaamheden zorgt de NBvV voor voldoende rustpauzes met een maaltijd plus koffiepauzes. Tijdens de openingsdagen varie?ren de werkzaamheden. U kunt uw voorkeur opgeven. 

Lees meer (PDF bestand)

Opgave formulier vrijwilligers Mondial (XLSX)

18-6-2018

Van de bestuurstafel

Mondial voorbereidingen

Een van de agendapunten in de juni-vergadering van het bestuur was het terugkijken op de bijeenkomst met de COM-keurmeesters  was daarvoor speciaal naar Apeldoorn gekomen. Begrijpelijk want een uitgebreide instructie voor keuren met de tablet stond  onvoldoende bleek om iedereen toegang tot het systeem te verschaffen. Zoiets mag in Zwolle natuurlijk niet gebeuren en dat zal ook niet zo zijn, omdat daar al uitgebreid naar gekeken is. Bestuurlijk gezien werden daarna in de middagbijeenkomst de bekende puntjes op de i gezet en natuurlijk het officiële contract getekend, waarmee de afspraken ook schriftelijk vast liggen. Natuurlijk, er moet nog flink wat gebeuren maar de steigers rond het gebouw dat Mondial 2019 heet, worden langzamerhand weggehaald terwijl binnen de voorbereidingen verder gaan om tot een compleet geheel te komen.

Algemene ledenvergadering

Het was trouwens bestuurlijk gezien een drukke periode want eind mei was er ook al de Algemene Vergadering met de vertegenwoordigers van afdelingen, districten, speciaalclubs en keurmeesters. Een standaard bijeenkomst zoals tal van organisaties die kennen. Immers de statutaire verplichtingen maken de afronding op die wijze jaarlijks nu eenmaal noodzakelijk. Er was in elk geval een opvallend punt en wel de presentatie van een nieuwe commissie, die zich gaat bezig houden met het "beter in de markt zetten" van onze organisatie. Het bestuur is bijzonder blij met deze groep en ziet met belangstelling uit naar hun voorstellen. Als er iets nodig is dan zijn het mensen die positief meedenken met bereidheid om de hand aan de ploeg te slaan. Binnenkort hopen we dan ook met hen in discussie te kunnen gaan om te komen tot het opzetten en uitvoeren van een gedegen plan.

Diverse zaken

In de reguliere bestuurlijke bijeenkomst vielen geen grote zaken te noteren. Of het moest al zijn dat er invulling moet worden gegeven aan een vacature die op het bondsbureau gaat ontstaan door pensionering van een van de medewerkers. Daarnaast mededelingen uit tal van overleg situaties, zowel binnen als buiten de bond, waaraan verschillende bestuursleden regelmatig deelnemen. Daaronder vallen o.a. het ministerie maar ook tal van zusterorganisaties en een overleg met de notaris om te zien hoe onze statuten kunnen worden gemoderniseerd en aangepast aan de huidge situatie. Allemaal nog niet rijp om te delen maar wel om duidelijk te maken dat we met veel zaken bezig zijn die niet direct naar buiten komen.

Onze Vogels

Inmiddels is ook het idee ontstaan om eens te kijken naar ons maandblad Onze Vogels. Of beter om de lezers om hun mening te vragen. Achtergrond is gewoon de vinger aan de pols houden. Tenslotte is Onze Vogels ondanks voortschrijding van de moderne media nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel van de bond als het gaat om contact met de leden te houden. Natuurlijk geldt dat ook voor de site. Hoe ervaren de lezers het blad? Missen zij dingen of zijn er bepaalde wensen? Hoe we aan die gedachte vorm kunnen geven is nog niet helemaal duidelijk maar dat we er wat mee gaan doen is wel duidelijk. Binnenkort komt er een nieuwsbrief met een enquete waarmee de leden hun mening kunnen geven.

Namens het bestuur,

Onno Bijlsma, secretaris

5-6-2018

Wijzigingen handelingen persoonsgegevens + AVG

Op 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gewijzigd en heet vanaf nu "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG).

Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, voor mij, maar ook voor organisaties en daaronder vallende afdelingen belangrijk. De belangrijkste zaken zet ik even voor u op een rijtje.

Download hier het PDF bestand

Zie ook de nieuwe Privacy verklaring NBvV & Protocol Privacy NBvV