0164 - 23 50 07

Zuid Holland

District Zuid Holland

Nieuwsbrief
Gemiddeld 2 keer per jaar geeft het district een Nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar alle aangesloten afdelingen van het district en ereleden of leden van verdienste.
In deze nieuwsbrief worden berichten vermeld die tussentijds van belang kunnen zijn voor de aangesloten verenigingen

NOTULEN DISTRICTVERGADERING vrijdag 15 april  2016 te Ridderkerk.

1. Opening voorzitter, mededelingen. Opening;
Welkom aan de afgevaardigden van de afdelingen, de bondsvoorzitter de heer Henk van Hout vzt. NBvV en oud hoofdbestuurder Loek Bertina en in het bijzonder alle aanwezigen wereldkampioenen. Hierna houden we een minuut stilte voor alle ons ontvallen vogelvrienden.
Mededelingen van het hoofdbestuur voor de voorjaar district vergaderingen 2016. (Een dynamische organisatie is altijd in beweging en binnen de NBvV is dat niet anders.) Samengaan ANBvV met NBvV. Het opgaan van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders in de NBvV is een traject welk al lang loopt en waar veel uren van vergaderen en overleg aan besteedt zijn. Het laatste stuk van de voorbereiding is enkel maanden geleden gestart en dat betreft  voornamelijk het juridisch aspect van het geheel.  Immers het is niet zomaar één plaatselijke vereniging die zich samenvoegt met een andere vereniging, nee we praten hier over een complete organisatie, een complete vogelbond !

Op de jaarlijkse algemene vergadering welke beide bonden elk op 21  Mei a.s. houden ( bij de ANBvV heet dit “het congres”) zullen de leden van beiden organisaties hun stem uitbrengen, waarmee zij bepalen of zij “voor” of “tegen” het samengaan zijn. Zo het er momenteel naar uit ziet zullen er weinig tegenstemmers zijn dus is de verwachting dat er na 21 Mei bij een meerderheid voor “ja” de verdere samenvoeging in realiteit omgezet kan worden. De juridische kant van dit geheel is inmiddels ook via notarissen en juristen bekeken, en door hen is dan ook geadviseerd om tot een zgn. “fusiedocument” te komen. Een fusiedocument is eigenlijk niets anders als een wettelijke overeenkomst waarin beide partijen verklaren samen te gaan. Dit fusiedocument zal gedurende enig tijd bij de rechtbank ter inzage liggen, en daarna bij een notaris bekrachtigd worden. Op 1 Januari 2017  zal de fusie dan een feit zijn en wordt verder samen gegaan onder de naam NBvV.  

Een aantal zaken zullen daarbij gaan veranderen, en zo zal ook het maandblad “Onze Vogels” anders en uitgebreider van inhoud worden.  Er wordt zelfs ook nog gedacht over een nieuwe naam echter op dit moment (voorjaar 2016) is daar nog geen duidelijkheid over. Per Januari 2017 zullen ook twee hoofdbestuurders van de ANBvV toegevoegd worden aan het hoofdbestuur van de NBvV. Een soortgelijke toevoeging kan ook plaats vinden bij de    districten. De ANBvV werkt met een vijftal gewesten ( bij ons districten) en deze gewesten zullen opgaan in de districten van de NBvV.  U zult begrijpen dat e.e.a. nog al wat gevolgen heeft, zaken waar na 21 Mei a.s. volop aan gewerkt gaat worden.   Wellicht zullen ook plaatselijke afdelingen van de ANBvV en de NBvV samenvoegen. Zo links en rechts gaan daar al gesprekken over, hetgeen natuurlijk ook als positieve ontwikkeling beschouwd mag worden. De materiële en financiële bezittingen van de ANBvV komen met de fusie ook over naar de NBvV. 

De financiële bezittingen zullen in delen “geoormerkt “ worden en daarmee bestemd om ook mogelijke kosten, ook  voor afdelingen,  ten gevolge van de fusie te dekken. Afdelingen van de NBvV als wel van de ANBvV die kosten maken (of moeten maken) zullen daarmee tegemoet gekomen worden. Denk hierbij b.v. statuten en reglementen, notaris bezoek, bondsvlaggen logo`s etc. etc. Het logo van de NBvV, de twee goudvinken, zal bij de fusie gaan vervallen en hiervoor in plaats komt het nieuwe logo (vogelkoppen in rood, wit, blauw) zoals u bij vogel 2016  ongetwijfeld heeft gezien. In de maandbladen van beiden bonden, de websites en de nieuwsbrieven zult u steeds en tijdig de laatste informatie vinden.
 
U zult begrijpen dat na een “JA” op 21 Mei a.s. er nog heel wat “praktische” zaken geregeld moeten worden. Het is daarom ook zaak uw stem goed te overwegen alvorens u deze vanavond uitbrengt bij uw districtsbestuur. Uw districtsbestuur zal u dan ook de gelegenheid geven vanavond  alsnog van gedachten te wisselen alvorens uw stem formulier in te leveren. Op elke districtsvergadering zal dan ook een lid van het hoofdbestuur aanwezig zijn om eventuele vragen uwerzijds te beantwoorden. Dit is eveneens hetzelfde bij de gewestelijke vergadering van de Algemene Bond. Afvaardiging naar de Algemene vergadering NBvV. Het is een goed gebruik dat één afgevaardigde vanuit uw district met uw districtsbestuur mee gaat naar de Algemene vergadering.   Op zichzelf is dit best een leuke en zinvolle ervaring, maar u heeft daarbij ook de kans    zaken die binnen uw district en afdelingen spelen op de algemene vergadering en binnen het beleid van de NBvV aan de orde te stellen. Complimenten of kritische opmerkingen   mogen ook gerust geleverd worden. Op de Algemene vergadering is het zelfs gebruikelijk dat de afgevaardigde van het district het woord voert.  U hoeft echt niet te schromen, en wordt écht niet voor de leeuwen  geworpen, immers op de algemene vergadering zijn we gewoon vogelliefhebbers onder  elkaar. En als u zegt “ja ik wil wel mee naar de A.V “ dan zal uw districtsbestuur uw graag verder informeren over de zaken die die dag aan de orde komen. Maakt u zich daarover geen zorgen een dag A.V is een nieuwe ervaring in uw bestuur beleving. “EN” u bent er écht niet alleen immers een groot deel van, dan wel uw hele     districtsbestuur is er die dag ook en u zit aan dezelfde tafel ! Leden en bestuursleden: Ja besten mensen een heet hangijzer voor elke afdeling, en voor elk district. Onze bondsvoorzitter heeft er een zienswijze over geschreven en als eerder zijn in het verleden  plannen geopperd op aan deze onderwerpen handen en voeten te geven. Echter gezien het teruglopende aantal leden, en de animo om een bestuursfunctie aan te nemen binnen een vereniging mogen we thans wel vaststellen van het tien voor twaalf is.  Als we vanaf “NU”  MET ONS ALLEN niets doen, kunt u de nabije toekomst eenvoudig invullen…… En “met ons allen” bedoelen we,  hoofdbestuur, bondsraad, districten, afdelingen en leden !! Graag verwijzen we naar het betreffende stuk wat voor een ieder te bekomen is via uw   districtbestuur. (noot van de secr.; Bij het verschijnen van deze notulen is deze informatie   inmiddels aan de secretaris van uw vereniging per Email toegestuurd.) Ga er mee  aan gang, stimuleer elkaar en laat een sneeuwbal rollen hoe moeilijk dat ook moge zijn bij zomerse temperaturen !!   Omgaan met elkaar: Als u bij een vereniging bent zullen er best wel eens zaken plaatsvinden die u mogelijk   anders beleefd of geregeld wilt zien. Zo is dat  ook binnen een bond, en altijd is er een cultuur waarbinnen van gedachten      gewisseld en gecommuniceerd kan worden. Ook binnen de NBvV geldt een democratische besluitvorming, het hoogste goed waar we ook graag aan vast houden. En hoe goed jou persoonlijke zienswijze misschien ook bedoeld is, hoe enthousiast je het misschien ook voor je hebt, altijd blijft gelden  “de meerderheid beslist”  Het doet dan ook pijn dat sommige personen ook binnen een organisatie als de NBvV    kosten wat kost, hun persoonlijke visie door willen drijven. Zij schromen er hierbij niet voor om kaderleden die geheel belangeloos vele uren en dagen spenderen voor onze hobby aan te pakken,  op zeer grove wijze te beïnvloeden, te bejegenen en onderuit te halen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe KMV bestuur welke gedurende anderhalf jaar in functie is.  Dit bestuur heeft bergen werk verzet en vele zaken op de rit gezet conform de  zienswijze die daartoe binnen de bond ontwikkeld is. Enkele personen binnen de NBvV kunnen blijkbaar de zon niet in het water zien schijnen en  achtten het nodig  kliko’s, nee containers vol negatieve kritiek over deze mensen uit te moeten storten.  Diverse KMV bestuurders zijn daar persoonlijk geheel op afgeknapt, al dan ging het ten koste van hun persoonlijke gezondheid.
 
Reden voor hen om hun functie binnen hun hobby met onmiddellijke ingang neer te leggen het geen toch een zeer zware beslissing was. Medische situaties en persoonlijke besluiten hebben hierin een zeer zware rol gespeeld. Het hoofdbestuur heeft deze zaken als “zeer zwaar “ opgepakt en besloten zulks niet     langer te zullen tolereren. Aan de districtsvoorzitter van Overijssel Albert Zomer, keurmeester en kandidaat  hoofdbestuur is verzocht de functie als ad interim voorzitter van het KMV op zich te nemen, met rug dekkingen en onder auspiciën van het hoofdbestuur. Zijn opdracht is om samen met de hr. Piet Onderdelinden, overgebleven KMV bestuurder, een nieuw KMV te vormen. Albert Zomer is hiermee voortvarend aan de slag gegaan en ondanks de zeer korte tijd dat hij daar mee bezig is ziet hij goede mogelijkheden.   Het hoofdbestuur en de bondsraad bijeen op zaterdag 9 April jl. heeft echter unaniem      besloten onheuse aantijgingen, negatieve kritiek jegens organisatie en personen, al dan het opzetten daartoe, onder geen enkele voorwaarde meer te zullen accepteren, en betreffende veroorzaker daarvan onherroepelijk aan te zullen pakken conform het daartoe gestelde in de reglementen van de NBvV  Ondanks aanzien des persoon, staat van dienst en mogelijke functie binnen de NBvV zal geen enkel pardon meer gelden. Het doet pijn zulks mede te moeten delen maar ook hier geldt dat enkele personen het    plezier en inzet van velen anderen in onze hobby niet mogen bederven.  Tot besluit: Zo u weet zal onze bondsvoorzitter  Henk van Hout op 21 Mei tijdens de algemene vergadering de voorzittershamer overdragen.  Henk dankt een ieder voor de prettige samenwerking en wenst u allen succes bij het voorzetten van het verenigingswerk binnen de NBvV. April 2016, Henk van Hout  bondsvoorzitter. Bondsshow VOGEL : Met de Americahal in Apeldoorn is een nieuw contract afgesloten voor 2016 en 2017 met een optie op 2018.  Dus zullen we elkaar zeker nog enkele jaren in Apeldoorn ontmoeten. Samenwerking met Algemene Bond. Middels Nieuwsbrieven bent u als afdelingen over de voortgang hiervan op de hoogte      gesteld, wij zullen dit indien er iets te melden valt continueren  Ledenwerfactie: We zullen u als afdelingen in week 16 een stuk per mail sturen, welke Henk van Hout heeft geschreven en waar wij uw aandacht voor vragen. Het betreft ledenwerving, het werven van bestuurders en vrijwilligers, waar mee mogelijk de voorgang en het bestaan van uw   afdelingen kan afhangen, dus heel belangrijk.  

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt gevolgd zonder aanpassingen.   

3. Ingekomen- en uitgaande stukken de vergadering betreffende.
Afmeldingen via mail ontvangen van H28, A20, N02, W09, Twee brieven ontvangen van VV de Diamantvink uit Roelofarendsveen R14 secretaris de heer Bas Droogh En van VV Vogelvreugd uit Koudekerk Hazerswoude K06, secretaris Alfred Hoogendoorn.   In de door u ontvangen voorjaarsinformatie heeft u hierover informatie ontvangen en als     zodanig zijn deze binnen gekomen brieven dus indirect al beantwoord. De inhoud van beide brieven betrof een terechte bezorgdheid over de toekenning en de daaraan verbonden ‘waarde’ van de prijzen op NBvV gerelateerde shows, zijnde district en Nederlands  Kampioenschap. 

4. Benoemen stemcommissie.
De beide districtbestuurders Lex Kaptein en Bas van Driel vormen vandaag wederom de stemcommissie. Zij hebben u welkom geheten bij binnenkomst en alle betreffende  stemformulieren in een net schema opgenomen, zodat het stemoverzicht met gebruik van de computer hulp beschikbaar komt.
 
5. Verkiezing leden districtsbestuur. 
De twee bestuurders Piet Hagenaars voorzitter en Hans van Egmond  vzt. rayon 1 zijn  herkozen, met dank voor het in hun gestelde vertrouwen.  Uitslag stemming; Piet Hagenaars, voor 2007, tegen 0 en blanco 943                                                                                       Hans van Egmond, voor 2007, tegen 0 en blanco 943 

6. Verkiezing leden hoofdbestuur in het district ZH.  
De hoofdbestuurders Klaas Snijder is in zijn nieuwe functie gekozen en Albert Zomer is als nieuwe hoofdbestuurder in de functie van vice voorzitter gekozen  Uitslag stemming; Klaas Snijder, voor 2007, tegen 0 en blanco 943                                                                              Albert Zomer, voor 2007, tegen 0 en blanco 943 

7. Stemming over de voorstellen in het jaarverslag van de NBvV
Dit betreft het voorstel tot samengaan van NBvV en ANBvV. Uitslag stemming; voor 2007, tegen 0 en blanco 943                                          Voorstel Afdeling Sittard inzake wijziging prijzen DTT   Uitslag stemming; voor 744, tegen 1081 en blanco 182 niet uitgebracht 943        Voorstel afdeling Aalst inzake wijziging prijzen afdelingstentoonstelling. Uitslag stemming; voor 441, tegen1235 en blanco 331 niet uitgebracht 943 

8. Vaststellen notulen najaarsvergadering 20 oktober 2015.
Deze worden per pagina behandeld en goedgekeurd 

9. Vaststellen jaarverslag NBvV inhoudelijk secretarieel, en financieel.
Ook deze wordt per pagina doorgenomen en dus goedgekeurd. 

10. Evaluatie DTT 2015.
Hiervoor krijgt de voorzitter Lex kaptein, van Heerjansdam het woord. Goede show zonder veel problemen en met hulp van vele vrijwilligers is het een goede organisatie gebleken. De afdeling heeft er een klein financieel positief saldo aan over gehouden. Afdeling Zoetermeer was helaas niet in de catalogus opgenomen, naast enkele namen van inzenders, dit is voor een deel middels een inlegvel in de catalogus ‘opgelost’. 

11. Voorbeschouwing DTT 2016,
de Diamantvink te Roelofarendsveen  Hans van Egmond vzt. krijgt het woord. Deze show wordt in het Boneventura College in de week tussen Kerst en Nieuwjaar gehouden. De inschrijving sluit op 26 november. Op 27 december is het inkooien, 28 december zal er worden gekeurd en het uitkooien zal op oudejaarsdag 31 dec. plaats vinden. We gaan vroeg uitkooien waarmee u tijdig thuis bent.                                Het inschrijfgeld is slechts € 1,50 per vogel.  

12. Huldiging Wereldkampioenen, COM wedstrijd, Mastosinhos Portugal.
De volgende personen worden hiervoor gehuldigd te weten, 1x goud;  Mevrouw Dorin van Balkom met; Stam Agapornis Roseicollis opaline lichtgroen  1x goud;  Mevrouw Joke Diepstraten-Lemaire met; Enkeling Dwergekstertje  1x goud;  Henk den Engelse met enkeling Agapornis Roseicollis Agua Ino.  2x goud;  Chris van Dam met enkeling EN stam Elegant parkiet w.kl.   2x goud;  Theun Knoop met Agapornis Roseicollis pallet oranje masker DD groen en  Agapornis Roseicollis D groen Oranje masker   2x goud;  Kees Goedegebuure met enkeling Agapornis personatus wildkleur en enkeling   Agapornis Roseicollis DD groen.                                      
 
13. Uitslag werving nieuwe leden door afdelingen in Zuid-Holland.
Vorig jaar waren er twee afdelingen met 9 nieuwe leden, te weten Amerstol-Bergambacht en Hellevoetsluis een prestatie, maar Voorbrug heeft binnen ons district de meeste nieuwe leden kunnen inschrijven, te weten 16 en wint hiermee de jaarlijkse beker. 

14. Vaststellen financieel jaarverslag district over 2015 en begroting 2016. 
Onze penningmeester Leo Wooning ligt e.e.a. toe. We hebben over het afgelopen jaar toch nog een positief saldo van iets meer dan € 900 geboekt m.n. ontstaan uit de mindere        uitgaven voor reiskosten welke de districtbestuurders hebben gemaakt.  De vrijwillige bijdragen is door 49 afdelingen gedaan. Advertenties in het infoblad houden we aan en ook de kalender verkoop heeft voor een positieve opbrengst van €250,= gezorgd. Districtbijdrage welke ondanks de vogelgriep in 2014 niet door kon gaan is toch in 2015 aan de afdeling Heerjansdam uitgekeerd, en ziet u in het overzicht terug. Jeugddistrictdag staat er niet op omdat de organiserende vereniging geen declaratie heeft ingestuurd.  Begroting wordt akkoord bevonden. 

15. Uitslag kascontrole commissie.
Namens de afdelingen krijgt de voorzitter van de kascontrole commissie het woord. De heer Gillis de Keijzer licht toe dat de kas perfect klopte en verzoekt de vergadering decharge aan de penningmeester te verlenen. Ben Zwetsloot valt na drie jaar af waarvoor onze hartelijke dank. Voorstel vanuit het districtbestuur; Verzoek uw instemming voor het volgende. Wij stellen voor het inschrijfgeld voor de komende Distictshow met € 0,50 per vogel te verlagen om   hiermee te proberen het aantal vogels op het district positief te beïnvloeden. We zullen dit jaar op jaar bekijken en doen het zolang dit financieel verantwoord is. 
16. Benoemen nieuw lid kascontrole commissie. 
Aftredend kascontrole commissie is de Heer Ben Zwetsloot, wij danken hartelijk voor de drie jaar dat hij namens alle afdelingen bereid was de kas te willen controleren. Als nieuw kascontrole lid meldt Ria Boers zich aan, waarvoor onze hartelijke dank.  

17. Werkgroep jeugd, voorbeschouwing jeugddistrict dag 2016 te Dordrecht.
Dirk van Noord ligt toe dat op de locatie van Het Koetshuis in de koeienstal (dit is de kinderboerderij) wij van harte welkom zijn. Deze dag zal voor de jeugd zeker interessant zijn wij en hopen dan ook op een grote opkomst.  Wij vragen alle afdelingen om hier aan mee te werken. (volgend jaar 2017 zal Maasland de jeugddistrictdag organiseren) 

18. Afvaardiging algemene vergadering NBvV. 
Van hem of haar mag verwacht worden dat zei / hij de woordvoerder is van het district.     Het districtbestuur is in afvaardiging wel aanwezig maar zal meer ondersteunend aanwezig zijn. Joke Diepstraten heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. 

19. Informatieblad en website Zuid-Holland.
Lex Kaptein gaat vanaf nu voor het infoblad zorg dragen. Wilt u zo vriendelijk zijn alle      mutaties aan hem door te geven. Zijn mailadres vindt u op bladzijde 2 in het colofon. De eerste aanpassingen heeft hij inmiddels doorgevoerd en voor alle belangstellenden is hij bereid om de laatste versie van ons infoblad nogmaals naar de secretarissen van alle afdelingen op te sturen. Bas van Driel; We hebben een Facebook pagina aangemaakt onder de naam www.facebook.com/piethagenaars.districtzuidholland 

20. Rondvraag.
- Joke Diepstraten; Er is nog geen afdelingsvoorstel gemaakt om een tentoonstellingsagenda op papier voor NBvV leden beschikbaar te stellen. Een of meerdere afdelingen zullen in deze het initiatief moeten nemen. De secretaris is bereid om hiermee te helpen.
 
- Ben Delsasso, Het grootste probleem voor kanarieliefhebbers is het niet beschikbaar zijn  van entstof voor vogelpokken. Kan de NBvV hierin niet bemiddelen. Antw.; De fabriek die  deze entstof maakt is niet van plan om entstof te produceren. Deze entstof is wel via een  dierenarts verkrijgbaar en mogelijk in België te koop.

 - Chris van Dam, hij kon een heel eind mee gaan in het voorwoord van de districtsvoorzitter. Als voorzitter maak je mee dat samenwerking een prima alternatief zou zijn. We moeten meer met elkaar overleggen en elkaar helpen. 

 -Henk van Hout; Ze hebben hier verdomd goeie gehaktballen. Henk vervolgd; Onze Vogels blijft en de inhoud kan op onderdelen met thema’s van en voor afdelingen worden aangevuld. Op 21 mei tijdens de Alg. vergadering van de NBvV zal over een fusie traject worden beslist. Mogelijk krijgen we later in het jaar nog  een extra Algemene vergadering omdat het     hoofdbestuur met twee bestuurders van de ANBvV zal worden uitgebreid. Lees het stuk over leden en bestuurswerving met extra interesse door omdat het ONS ALLEN betreft. Ik hoop voor u dat we met elkaar er in slagen dat we de negatieve spiraal van het afnemend aantal NBvV leden kunnen ombuigen.

AFSCHEID HENK VAN HOUT, Wij nemen vanavond als district Zuid-Holland afscheid van Henk van Hout met een leuke attentie voor het vele werk wat hij in het belang van alle NBvV leden, in de afgelopen jaren, in zijn functie als NBvV voorzitter voor ons heeft gedaan. BEDANKT HENK.


 

21. Sluiting. 
Onder dankzegging van onze voorzitter Piet Hagenaars aan alle aanwezigen en de wereldkampioenen en Henk, met een wel huis en tot de najaarsvergadering 2016, hier in Ridderkerk.